Miljøvurdering

Miljøvurderingen af Kommuneplan 2021 er udarbejdet iht. Miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Målet med miljøvurderingen er at sikre, at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelsen af planforslaget.

Miljøvurderingen vurderer, hvorvidt og i hvilket omfang der forventes at være væsentlige indvirkninger på relevante miljøfaktorer. Den beskriver og vurderer relevante alternativer, herunder 0-alternativer, samt beskriver overvågningsprogrammer.

Miljøvurderingen fremlægges i offentlig høring sammen med Forslag til kommuneplan 2021.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen, som beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljøvurderingen og høringssvarene er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og hvordan planens væsentlige indvirkninger på miljøet overvåges.

Vil du vide mere