3.2 Golfbaner

Kommunen har fokus på sundhed og vil derfor arbejde på at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning. Golfbaner giver gode friluftsmuligheder og kan være med til at styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser i landskabet. Ved at fastholde og udvikle mangfoldigheden i de spilmuligheder, som kommunen rummer, vil befolkningen og udenlandske turister have gode og varierende muligheder for at bo i, besøge og opleve Slagelse Kommune.

3.2.1 Arealer til golfbaner fremgår af kortbilag 3.2.

3.2.2 Eksisterende baner kan udvides, såfremt beskyttelsesmæssige, jordbrugsmæssige og landskabelige forhold ikke tilsidesættes.

3.2.3 Der kan etableres overnatningsanlæg i tilknytning til golfbaner.

3.2.4 Der kan kun meddeles indvindingstilladelse til vanding af teesteder og greens.

Golfbaner tiltrækker en del inden- og udenlandske turister, som tager på golfferie, og der er ofte ønske om overnatningsmuligheder i tilknytning til disse baner. Golfturister kan således bo tæt på eller i tilknytning til en bane, men kan også besøge andre baner i området. Det er en attraktion – også for kommunens egne borgere – med flere baner inden for en afstand, der gør det muligt f.eks. at spille 4-5 baner fra et fast udgangspunkt, f.eks. feriebolig eller fast bolig. I de vestsjællandske kommuner vil det være muligt at tilbyde et sådant rimeligt bredt udbud af forskelligartede golfbaner.

Golfbaner søges ofte placeret i værdifulde naturområder, hvor der normalt ikke kan placeres bygningsanlæg. Det er en afgørende forudsætning for etablering af golfbaner, at der tages hensyn til de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, friluftsmæssige, grundvandsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold, ligesom der skal gives adgang for offentligheden i form af et funktionelt udformet stinet i området.

Der kan ikke etableres golfbaner i fredede områder, i områder hvor naturbeskyttelsesloven er gældende for centrale og omsluttende arealer, i fredsskovarealer samt i de internationale beskyttelsesområder.

Overnatningsmuligheder i forbindelse med golfbaner vil i planlægningssammenhæng blive betragtet som almindelige overnatningsmuligheder. Golfbaner er i sig selv netop anlæg, som kan placeres i tilknytning til eksisterende overnatningsanlæg som støtte for opretholdelsen af disse eller som baggrund for en øget udlejning i sommerhusområderne.

I Slagelse Kommune ligger der nu 27 hullers golfbaner i Korsør (ved Noret) og i Slagelse (nordøst for Skovsø), hvor baneanlægget tilhører den stedlige golfklub.

Der vurderes ikke at være behov for udlæg af areal til yderligere golfbaner i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune vil i planperioden medvirke til og understøtte, at kommunens golfbaner fortsat kan udvikle sig til fortsat at være attraktive for et bredt udsnit af kommunens borgere og besøgende, samt sikre at kommunens golfbaner understøtter yderligere bosætning og turisme i kommunen.

Vil du vide mere

Retsinformation