8.1 Affald

Regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi betyder, at alt affald skal genanvendes eller forberedes til genanvendelse. Forbrænding og deponering må kun ske, når der ikke er mulighed for genanvendelse.

I Slagelse Kommune bioforgasses madaffald. Papir, pap, metal, glas og hård plast udsorteres til genanvendelse. Det affald, der ikke kan genanvendes, brændes på Energien i Slagelse eller deponeres på Forlev Miljøanlæg ved Vemmelev.

8.1.1 Kommunens nuværende affaldsbehandlingsanlæg fremgår af kortbilag 8.1.

8.1.2 Forlev Miljøanlæg kan udvides, jf. det udpegede anlægsområde.

8.1.3 Udvidelse og nyetablering af affaldsbehandlingsanlæg skal etableres, så det ikke giver miljømæssige gener ifh. til grundvand, forureningsfølsom anvendelse, natur mm. Disse anlæg vil i næsten alle tilfælde skulle forholdes VVM-reglerne.

I kommuneplanen skal der være retningslinjer for lokalisering af den nødvendige kapacitet for nye affaldsforbrændingsanlæg, deponeringsanlæg samt udvidelser af bestående anlæg.

Slagelse Kommune vil i planperioden arbejde for at udpege og etablere område til deponering af jord til lokal genanvendelse.

Ad 8.1.1
Der er to affaldsanlæg i Slagelse Kommune:

  • Slagelse Forbrændingsanlæg (Energien)
    Dalsvinget 11
    4200 Slagelse
  • Forlev Miljøanlæg
    Vejlagervej 4A
    4241 Vemmelev

Forlev Miljøanlæg kan udvides, jf. 7.3 Anlægsområder, mens en udvidelse af Forbrændingsanlægget Energien i Slagelse ikke er aktuel.

Ad 8.1.2
Lokaliseringen må ikke være i konflikt med miljø- og naturinteresser, lige som der skal tages trafikale hensyn i forbindelse med affaldstransporter til deponeringsanlæg. Det betyder, at nye anlæg eller et udvidelsesprojekt skal ledsages af en VVM-screening. VVM står for 'vurdering af virkninger på miljøet'. Der arbejdes med 'et bredt miljøbegreb', og det betyder, at vurderingen omfatter forholdet til mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv. I begrebet 'mennesker' indgår også forholdet til sundhed og socioøkonomiske forhold.

Forlev Miljøanlæg har ligget på stedet i hen mod 50 år og har med tiden udviklet sig til et stort og velfungerende anlæg placeret et sted, hvor miljøgenerne er så få som muligt. Det eksisterende miljøanlæg, og planerne for en evt. udvidelse, er landskabeligt indpasset og vil ikke stride mod de formål, som kystnærhedszonen skal varetage.

Udvidelsen af Forlev Miljøanlæg har været omfattet af planlægningen siden regionplan for Vestsjællands Amt 1997.

Deponeringsanlæg skal som udgangspunkt placeres kystnært. Det betyder, at afstrømningen af grundvand sker mod havet, dvs. i området umiddelbart bag kystnærhedszonen, dog maksimalt 15 km ind i landet.

Ad 8.1.3
Det skal dokumenteres, at der sikres en sådan afstand til forurenende virksomhed, til risikovirksomhed og til enkeltanlæg, at der ikke opstår støj-, støv-, lugt- og andre forureningsgener, og at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold. Det skal også dokumenteres, at natur- og landskabsinteresser ikke påvirkes negativt.

Affaldsplanlægningen gennemføres inden for rammerne af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 6 samt affaldsbekendtgørelsen og dertil hørende bekendtgørelser. Af § 13 i bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald fremgår det, at kommunerne skal udarbejde en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald. Planen skal revideres hvert 6. år.

Indsatsen omkring affaldshåndteringen vil ske i samarbejde med affaldsselskabet AffaldPlus og interessentkommuner. Indsatsområder er beskrevet i en affaldsplan. Affaldsplan 2014-2024 er udarbejdet med udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi af oktober 2013 samt Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af juni 2020.

Slagelse Kommune vil sikre, at affald, som kan indeholde materialer og ressourcer, bliver genanvendt til gavn for miljøet. Det vil indebære, at flere materialer i affaldsressourcen genanvendes, mindre affald forbrændes og andelen af affald, der deponeres, reduceres mest muligt.

Kommunen vil sikre den fornødne affaldsbehandlingskapacitet ved at fastholde den nuværende retningslinje om mulighed for udvidelse af Forlev Miljøanlæg. Desuden vil andre affaldsbehandlingsanlæg kunne etablere sig i kommunen, hvis en VVM-redegørelse viser sig ikke at være i konflikt med miljø- og naturinteresser.

Vil du vide mere

Retsinformation