5.1 Bevaringsværdige bygninger

De mange bevaringsværdige bygninger i Slagelse Kommune afspejler forskellige tiders byggeskik og er på den måde en væsentlig del af kommunens kulturarv inden for arkitektur og kulturhistorie. Bevaringsværdige bygninger er værdifulde som enkeltbygninger, men ofte har de også en betydning for oplevelsen af omgivelserne, dvs. de gadestræk, byrum, bymiljøer eller landsbymiljøer, de er en del af.

5.1.1 De bevaringsværdige bygninger fremgår af kortbilag 5.1.

5.1.2 Ændringer af bygninger, som er fredet efter bygningsfredningsloven, kan kun ske efter forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

5.1.3 En bevaringsværdig bygning skal som hovedregel opretholde den bevaringsværdi, som bygningen er vurderet til.

5.1.4 En bevaringsværdig bygning må, jævnfør lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og miljøer, ikke nedrives, før Slagelse Kommune har meddelt, om der nedlægges forbud.

5.1.5 Ombygning af og tilbygning til bevaringsværdige bygninger skal udformes i respekt for bygningens arkitektur og den sammenhæng, som bygningen indgår i.

5.1.6 Nybyggeri i nærheden af bevaringsværdige bygninger skal tilpasses den sammenhæng, som byggeriet indgår i, og bør gives et nutidigt udtryk med respekt for den lokale byggeskik.

I Slagelse Kommune er der 48 fredede bygninger samt mere end 1.500 bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige (optælling 2016).

De fredede bygninger har arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Bevaringsværdige bygninger har kvaliteter af regional eller lokal betydning, og ansvaret for disse ligger hos kommunen. En fredning omfatter hele bygningen, ude såvel som inde, hvor en udpegning som bevaringsværdig alene gælder bygningens ydre.

Bevaringsværdige bygninger kan være udpeget og omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller en byplanvedtægt. I nogle tilfælde kan en lokalplan eller byplanvedtægt også indeholde en bestemmelse om, at bevaringsværdige bygninger ikke må om- eller tilbygges uden tilladelse fra kommunen. Bygninger, der er optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen, er ligeledes beskyttet mod nedrivning. Det betyder, at hvis en af disse bygninger ønskes nedrevet, skal der gennemføres en offentlighedsprocedure, og bygningen må ikke rives ned, før kommunen har meddelt, om der nedlægges forbud.

Hvis kommunen giver tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, skal Museum Vestsjælland underrettes. Hvis der gives tilladelse til at om- eller tilbygge en bevaringsværdig bygning, skal Museum Vestsjælland ligeledes underrettes.

Indtil videre er der i Kommuneplan 2021 optaget bygninger, som er registeret efter SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment), og som har fået tildelt værdi 1-4. Der er foretaget SAVE-registreringer i tidligere Skælskør Kommune (1994) samt i Slagelse bymidte og Korsør bymidte (2012). Der findes desuden et antal bygninger, som er udpeget som bevaringsværdige i lokalplaner og byplanvedtægter, men som endnu ikke er overført til kommuneplanen.

Der er mulighed for, at flere områder kan gennemgås med henblik på udpegning af bevaringsværdige bygninger. Dette kan gøres som systematiske bygningsregistreringer på baggrund af geografiske områdeafgrænsninger – f. eks. udvalgte gadestrøg, bydele eller landsbyer – men også i forbindelse med planmæssige udviklingsprojekter eller strategiske indsatser omkring kulturarven i Slagelse Kommune, f.eks. for at sætte fokus på bestemte tidsperioder eller samfundsmæssige temaer.

Slagelse Kommune vil i planperioden igangsætte en proces med henblik på at få udpeget øvrige bevaringsværdige bygninger i kommunen samt eventuelt opdateret de eksisterende udpegninger.