Arealudlæg

En kommune i vækst
Afgrænsningen af byområder i kommunen fastsættes ud fra overvejelser om byvækstens fordeling mellem kommunens købstæder, lokalbyer, landsbyer og deres opland, dvs. bymønsteret, samt den forventede udvikling over en 12-årig planperiode.

Det er vigtigt for kommunen at fastholde en tilstrækkelig rummelighed til en fleksibel byudvikling. Kommunen lægger vægt på, at både mindre og større byer skal have varierede muligheder for boligudvikling, der imødekommer flere forskellige målgrupper. Hvad angår erhverv, er tilstrækkelige arealreserver til de forskellige virksomhedstyper ligeledes en forudsætning for, at virksomhederne kan placeres rigtigt i forhold til hinanden og i forhold til omgivelserne.

Rummeligheden skal derfor fordeles på mange byer. Ikke desto mindre ligger de fleste udlæg til byudvikling i tilknytning til kommunens tre store købstæder. Det skal ses i sammenhæng med, at netop disse byer generelt har den største efterspørgsel efter nye bolig- og erhvervsområder og dermed også har det største behov for nye arealer de kommende år. Slagelse og Korsør ligger ved motorvej E20 og har stationer på banestrækningen mellem hovedstadsregion og Fyn/Jylland. Skælskør er ligeledes trafikalt meget tilgængelig. Derved imødekommer kommunen statens interesse i, at nye byudviklingsområder primært lokaliseres stationsnært og tæt på det overordnede vejnet.

I Kommuneplan 2017 blev der skabt rum for vækst med nye, men dog begrænsede, arealudlæg for at imødekomme behovet for bolig- og erhvervsudvikling. Slagelse Kommune oplever i disse år en vækst i boligmassen, hvorfor der med Kommuneplan 2021 skabes mulighed for en fortsat vækst, primært i Slagelse, for at imødekomme nye behov for boligudvikling. De udlagte arealer til erhverv (omfordeling i Slagelse) vurderes med deres omfang og attraktive beliggenhed at kunne understøtte og rumme, den forventede positive erhvervsudvikling i kommunen i de kommende 12 år.

Boligtilvækst
Ifølge Slagelse Kommunes Boligprogram 2021 indeholder kommunens gældende planlægning i 2021 en rummelighed, der svarer til 5.067 boliger. I Slagelse by består en stor del af boligrummeligheden af flere hundrede etageboliger i forbindelse med byomdannelse i bymidten; en rummelighed, der er resultat af fortætning i stedet for nyudlæg. Boligprogrammet viser samtidig, at den forventede tilvækst af nye boliger i kommunen i planperioden er 2.389 boliger. Det er en markant forøgelse i forhold til estimatet i Boligprogram 2017 og Kommuneplan 2017, hvor estimatet var 974 boliger.

Et mål med Kommuneplan 2021 er sætte rammerne for en positiv tilvækst af nye attraktive boligområder med variation i bebyggelsesstruktur, boligtyper og ejerformer kombineret med dejlige udearealer, rekreative opholdsrum og nærhed til natur og stiforbindelser. Der udlægges derfor nye rammer til boligformål i Bakkevejskvarteret i den nordøstlige del af Slagelse, som kan udvikles i relation til bydelene Tidselbjerget og Skovbrynet. Desuden muliggøres en udvikling af Ringparken, som med nye etageboliger og rækkehuse planlægges udviklet til en mere mangfoldig bydel. Uden for Slagelse åbnes mulighed for udbygning i Korsør, Skælskør og en række byer, for at kunne imødekomme eksisterende og fremtidig efterspørgsel på boliger i disse områder.

Generelt forventes en stor udvikling i Slagelse, primært ved Kvægtorvet og de nye bydele Tidselbjerget, Skovbrynet og den kommende bydel ved Bakkevej. I Korsør forventes en tilvækst ved Pierne og i Skælskør en tilvækst på Møllebakken og i Plantagekvarteret. Der forventes også en reel tilvækst i næsten alle af kommunens lokalbyer.

Erhvervstilvækst
Danmarks Statistiks opgørelse over byggeri og boligfor­hold, herunder bygningsbestandens areal, viser, at det nuværende erhvervsetageareal i kommu­nen samlet set er på 167 ha. Det samlede etageareal i 2010 var ligeledes på 167 ha. Der har altså været et nogenlunde stabilt er­hvervsniveau i kommunen over de seneste 12 år.

Med en forventning om, at der kommer gang i en større udvikling af Megacenter Vest og området ved Skælskørvej, syd for Vestmotorvejen, i Slagelse, anslås det, at der i den kommende 12 års planperiode vil ske en tilvækst i erhvervsvirksomhed i kommunen. Med henblik på at koncentrere erhvervsområderne omkring Vestmotorvejen og Omfartsvejen i Slagelse er der i Kommuneplan 21 sket en omfordeling af erhvervsarealer i Slagelse. Øst for det nye boligområde, Skovbrynet, ændres et større område fra erhverv til boligformål med henblik på at udbygge bolig­området, Skovbrynet, mod øst. Det areal, der tages ud i Slagelse øst lægges til i Slagelse vest i tilknytning til Megacenter vest og erhvervs­området ved Skælskørvej. Begge områder er under udvikling til blan­dede erhvervsformål, og et erhvervsudlæg, i tilknytning til de to andre, der er forbeholdt transport- og logistikvirksomheder, vil kunne styrke områdets attraktivitet og gøre det muligt for flere brancher at lokali­sere sig i Slagelse vest.

Den store erhvervsrummelighed i andre byområder uden for Slagelse, Korsør og Skælskør består primært af udlæg på 39 ha i tilknytning til motorvejen ved Vemmelev. Erhvervsrummelighed ved Stigsnæs havn (67 ha) fastholdes ud fra regionale/nationale interesser; Stigsnæs særlige erhvervsområde er forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Rummeligheden til erhverv i Kommuneplan 2021 er status quo i forhold til Kommuneplan 2017 og vurderes at være tilstrækkelig for planperioden 2021-2032.

Der er udarbejdet et bilag Tilpasning af rummelighed, der sammenfatter bolig- og erhvervsrummeligheden i Slagelse Kommune og Redegørelse for arealudlæg, der giver en oversigt over ændringer i forhold til arealudlæg.

Redegørelse for rummelighed 

Redegørelse for arealudlæg

Redegørelse vedrørende høring af risikomyndigheder