3.6 Idræts- og fritidsfaciliteter

I Slagelse Kommune er der ved idræts- og fritidsfaciliteter fokus på, hvordan kommunen bedst muligt udnytter og optimerer eksisterende faciliteter.

En god og bred fordeling af idræts- og fritidsfaciliteter, med gode rammer og mulighed for at dyrke mange forskellige former for bevægelse, er en forudsætning for at få flere af kommunens borgere til at bevæge sig. Idræt og bevægelse betyder noget for fællesskabet, den fysiske og mentale sundhed samt den generelle livskvalitet, og derfor skal kommunens idræts- og fritidsfaciliteter løbende opdateres og tilpasses udviklingen i danskernes motionsvaner.

Alle kommunens borgere skal have mulighed for at dyrke den motion, de ønsker. Faciliteterne skal både kunne rumme træning, konkurrence og sociale fællesskaber for foreningslivet såvel som for selvorganiserede udøvere.

3.6.1 Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter skal understøtte borgernes motionsvaner.

3.6.2 Adgang til og udnyttelse af natur- og udeområder med idræts- og fritidsfaciliteter skal prioriteres.

3.6.3 Der prioriteres samlede anlæg af høj kvalitet frem for flere umoderne, forfaldne og spredte anlæg.

3.6.4 Flerfunktionaliteten af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter skal ved renovering, modernisering og nyetablering sikres med respekt for de traditionelle idrætters behov og udviklingspotentiale.

3.6.5 Større kapacitetsudnyttelse skal sikres i eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter.

3.6.6 Involvering af idræts- og fritidsfaciliteternes brugere skal ske tidligt i moderniserings-, renoverings- og nyetableringsprocessen.

3.6.7 Idrætsanlæggene skal leve op til nationale og internationale krav for de specifikke idrætter og skal understøtte talenter og eliteidrætten.

3.6.8 Formidling af idræts- og fritidsfaciliteternes aktivitetsmuligheder og kapacitet skal prioriteres, herunder formidling af aktivitetsmuligheder i naturen.

Idrætten er under stor udvikling, både hvad angår den organiserede og selvorganiserede idræt. Med udviklingen følger et større behov for gode udendørs faciliteter, og der bliver hele tiden stillet nye krav til idræts- og fritidsfaciliteterne. Med en fortsat befolkningstilvækst, jf. befolkningsprognosen for 2020 vil brugen af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter blive påvirket. Nye befolkningssammensætninger og nye idrætsvaner kræver nye løsninger. Derfor skal retningslinjerne overskueliggøre de behov og tiltag, som er nødvendige for at kunne følge med udviklingen inden for idrætslivet.

De forskellige konkrete tiltag skal understøtte og arbejde henimod den idrætspolitiske vision om at få flere aktive borgere i kommunen. Det er en intention at indtænke FN’s Verdensmål ved at samarbejde med foreninger og andre organisationer om arbejdet med udvikling af faciliteter.

Jf. Idrætspolitikken er der for eksempel fokus på udearealerne, herunder skove og kyst- og naturområder, som rummer et stort potentiale for bevægelse for både foreningslivet og de selvorganiserede udøvere.

Derudover er der fokus på, at adgangen til inde- og udefaciliteter nemmere skal kunne tilgås af alle borgere, uanset om det er i organiserede eller selvorganiserede fællesskaber.

Der eksisterer 151 idræts- og fritidsfaciliteter af typerne idrætshaller, gymnastiksale, lokaler, fitness, fodboldanlæg, tennisanlæg, svømmeanlæg, bikepark, mountainbikespor, skydeanlæg, skaterfaciliteter, rideanlæg, badmintonhal, golfanlæg og orienteringsbaner, som fremgår af den nationale facilitetsdatabase. Andre typer af idræts- og fritidsanlæg som f.eks. vandrestier, kajakmuligheder eller løberuter skal også fremgå, så borgerne kan orientere sig om de muligheder, der er for bevægelse i kommunen.

Facilitetsplan

Udviklingen af idræts- og fritidsfaciliteterne skal ske med et blik for talent og eliten, så de særligt dygtige idrætsudøvere bliver tiltrukket og fastholdt af kommunens idrætsmuligheder. For at skabe forudsætninger for afholdelse af konkurrencer og stævner på højt niveau skal idrætsanlæggene leve op til nationale og internationale krav.

I forhold til idræts- og fritidsfaciliteter gælder det, at der skal være fokus på færre faciliteter, som er tidssvarende og fleksible og vedligeholdte. Der prioriteres samlede anlæg af høj kvalitet, som understøtter fremtidens behov og den demografiske udvikling frem for flere umoderne, forfaldne og spredte anlæg. Idrætsfaciliteterne og rammerne omkring by, kyst og skove skal samtidig udvikles med fokus på at skabe fleksibilitet og samlingspunkter for bevægelse for alle kommunens borgere.