3.1 Friluftsliv ved vandet

Slagelse Kommune har en rig natur, der skal beskyttes og benyttes. Vandområderne giver gode muligheder for friluftslivet og kan være med til at styrke sundhed og livskvalitet, hvad enten man bor i eller blot besøger Slagelse Kommune. Der skal ske en afvejning af, hvor vi kan bruge naturen, og hvor meget den kan holde til. Det gælder også den rekreative brug af det vand, vi er beriget med i kommunen. Derfor indeholder kommuneplanen retningslinjer for brugen af både vores kystvande, nor, søer og vandløb.

3.1.1 Badestrande fremgår af kortbilag 3.1. Ophold og badning på strandene er tilladt, hvis det ikke er i strid med beskyttelsesinteresserne.

3.1.2 Lystfiskeri ved kysterne er tilladt, hvis det ikke er i strid med beskyttelsesinteresserne.

3.1.3 Sejlads med og uden motor langs kysterne er tilladt, hvis det ikke er i strid med beskyttelsesinteresserne.

3.1.4 Sejlads med og uden motor på norene er tilladt, hvis det ikke er i strid med beskyttelsesinteresserne.

3.1.5 Sejlads uden motor på Tude Å og på Vårby Å er tilladt.

3.1.6 Sejlads med mindre motordrevne både er tilladt på Tude Å fra Næsby Slusebro (Bildsøvej) til Storebælt.

3.1.7 Anløbsbroer til kano, kajak og robåde kan etableres af bredejerne, hvis det ikke skader beskyttelsesinteresserne.

3.1.8 Lystfiskeri i vandløb er tilladt for bredejerne. Retten til at fiske kan videregives til andre – f.eks. den enkelte borger eller en lystfiskerforening.

Slagelse Kommune har 21 offentlige strande. Strandene er meget forskellige. Der er både mulighed for at besøge strande, hvor der er fred og ro, strande, hvor der er flere naturoplevelser og strande, hvor der er mulighed for leg og aktivitet sammen med en masse andre mennesker.

Slagelse Kommune arbejder for at fastholde en god vandkvalitet for samtlige badestrande i kommunen. Badevandet er af så høj kvalitet, at de fleste af strandene kan opnå Blå Flag-kvalitetsstemplet. I 2020 havde Slagelse Kommune ni Blå Flag strande, hvor der, udover det gode badevand, er de faciliteter på land, som Blå Flag forudsætter.

Slagelse Kommune ønsker at sikre offentlighedens adgang til strandene og til sejlads og lystfiskeri langs kysten og i norene. Flere steder langs kysten og Skælskør Nor er dog udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder og/eller vildtreservater. Her er der begrænsninger i forhold til sejlads.

På strande må man tage ophold og bade, dog ikke nærmere end 50 m fra beboelsesejendomme.

Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden fra 1. september til 31. maj. Hunde må gerne være på strandene, men de skal holdes i snor fra 1. april til 30. september. Der er særlige krav til hunde på Blå Flag strande.

Det er tilladt at tænde bål på ubevoksede strandbredder, med mindre andet er angivet. Det er ikke tilladt at slå telt op på strandene.

Slagelse Kommune ønsker at understøtte det friluftsliv, der er knyttet til vandløbene. I Slagelse Kommune er der 66 offentlige vandløb. De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen men ejes af bredejerne.

Udover at vandløb afleder vand fra oplandet, så har flere af vandløbene en vigtig økologisk funktion som gyde- og opvækstvand for bl.a. havørreder. Slagelse Kommune ønsker at sikre, at vandløbene kan fungere som levested for fisk, planter og smådyr.

Alle offentlige vandløb er omfattet af et regulativ med bl.a. bestemmelser om sejlads. Retningslinjerne giver kun mulighed for sejlads på de to store vandløb - Tude Å og Vårby Å. De øvrige vandløb er forholdsvis små, og sejlads på disse vil kunne gøre stor skade på vandløbenes fysiske forhold.

Vil du vide mere