10.2 Kollektiv trafik

Den kollektive trafik i kommunen varetages af Slagelse Kommune, DSB Lokalt og Region Sjælland.

DSB og Lokaltog er ansvarlige for den skinnebårne kollektive trafik. Region Sjælland har i hovedtræk ansvaret for de buslinjer, der forbinder regionens større byer, og Slagelse Kommune har ansvaret for den kollektive bustrafik internt i Slagelse Kommune.

Kommunens kollektive bustrafik kan overordnet set kategoriseres i lokale buslinjer, der forbinder købstæderne og lokale buslinjer med skolebusformål. Serviceniveauet på de enkelte buslinjer afviger.

I planlægningen af den kollektive bustrafik har kommunen ansvar for, at lokale ruter tilpasses den overordnede kollektive trafik bedst muligt – serviceniveauet for de lokale ruter fastlægges under hensyntagen til den afsatte økonomi således, at den kan være et reelt og relevant alternativ til personbefordring til gavn for kommunens borgere og den generelle miljøtilstand. Det er også vigtigt, at den kollektive trafik medvirker til at understøtte landdistriktsudviklingen i geografien omkring købstæderne i Slagelse Kommune - Slagelse, Korsør og Skælskør.

Regionernes og kommunernes trafikselskab – MOVIA – arbejder på, at regioner og kommuner på Sjælland målretter indsatsen på den kollektive bustrafik, så den understøtter – og udnytter – baneinvesteringerne og sikrer en fortsat god sammenhæng mellem bus og tog, bl.a. ved at forøge frekvensen på relevante linjer, så der er busforbindelse til alle tog på de store knudepunkter.

Knudepunkter, som sikrer højfrekvente kollektive trafikforbindelser, er Slagelse Station og Korsør Station, samt Skælskør Busterminal.

Færgedriften er en samlet del af den kollektive trafik. Kommunen har ansvaret for færgedriften til Agersø og Omø.

En stabil og hyppig færgedrift, hvor hver ø har sin færge, er afgørende for at bevare helårslivet på øerne og er en forudsætning for, at der fortsat kan ske bosætning og udvikling på Agersø og Omø. Slagelse Kommune vil i planperioden undersøge muligheden for, at færgerne drives med ikke-fossile drivmidler.

10.2.1 Der skal sikres sammenhæng med den statslige og regionale trafik i planlægningen af den kommunale bus- og færgedrift.

10.2.2. Der skal være enkel og hurtig betjening til de større trafikmål. Mulighed for kort rejsetid vægtes højt.

10.2.3. Udgangspunktet for bybussernes linjeføring er, at de rettes ud. Bykørslen skal være enkel og let at forstå for passagererne.

10.2.4 Der skal sikres god tilgængelighed til den kollektive trafik for ældre og handicappede – særligt ved større trafikknudepunkter.

10.2.5 Byernes faktiske størrelse, beliggenhed og funktioner skal lægges til grund for planlægningen af den kollektive trafik.

10.2.6 Det skal sikres, at der er en hensigtsmæssig sammenhæng mellem trafikbetjeningen og byområdernes udformning.

10.2.7 Det skal sikres, at trafiksaneringer udføres under hensyntagen til bussernes kørselsgeometri.

10.2.8 Det skal sikres, at trafikale knudepunkter indrettes, så de mange forskellige funktioner i tilknytning til 'trafik' kan tilgodeses under hensyntagen til de økonomiske rammer.

10.2.9 Der skal sikres effektiv kollektiv trafik til hele geografien i Slagelse Kommune, som tager højde for den demografiske udvikling og borgernes behov.

10.2.10 Slagelse Kommune vil arbejde målrettet på at finde lokale transportløsninger, som understøtter kommunens målsætninger inden for landdistriktsudvikling.

10.2.11 Der skal arbejdes på, at den kollektive bustrafik understøtter muligheden for ikke-fossile drivmidler.

Slagelse Kommune ønsker at sikre en velfungerende kollektiv trafikbetjening i kommunen. En attraktiv busbetjening er essentiel i arbejdet for at få flere pendlere fra bilerne over i den kollektive trafik. Slagelse Kommune vil løbende vurdere og optimere busdriften. Endvidere vil Slagelse Kommune have som mål at sikre en stabil færgedrift til Agersø og Omø.

Vil du vide mere

Retsinformation