3.3 Kolonihaver

Kolonihaver betragtes som en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Især for den del af befolkningen der bor i etagebolig, og som ikke har adgang til private udendørsarealer, giver en kolonihave øgede muligheder for friluftsliv.

3.3.1 Kolonihaver fremgår af kortbilag 3.3.

3.3.2 Der skal udlægges kolonihaver, som dækker de lokale behov i de tre købstæder, Slagelse, Korsør og Skælskør.

3.3.3 Udlæg til kolonihaver skal så vidt muligt lægges bynært og være tilgængelige via den kollektive trafik.

3.3.4 Ved udlæg til kolonihaver skal det lokale behov afdækkes, så det sikres, at arealudlæg og behov matcher.

Vedtagelsen af kolonihaveloven i 2001 og den samtidige ændring af planloven, der pålagde kommunerne at planlægge for kolonihaveområdet, er udtryk for en overordnet interesse i, at kolonihaver fortsat skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Det internationale kolonihaveforbund "Grüne Internationale" har som ønske og mål en kolonihavedækningsgrad på 10 % af antallet af etageboliger. Slagelse Kommune har en dækningsgrad på 13 %. 

Det vurderes, at der i planperioden er et tilstrækkeligt arealudlæg til kolonihaver i Slagelse Kommune, hvorfor der i Kommuneplan 2021 ikke er udlagt nye arealer. Der er jævnligt haver til salg, og priserne for at erhverve en have har et rimeligt leje. Det samlede areal anvendt til kolonihaveformål i Slagelse Kommune udgør næsten 800.000 m².

I Kommuneplan 2021 er der udpeget 2 rammer i henholdsvis Korsør (2.3R12) og Skælskør (3.4R3), hvor der, hvis der vurderes at være behov og interesse, kan arbejdes for at etablere nye kolonihaver.

Tilbud om kolonihaver opfylder de politiske mål for Slagelse Kommunes Park- og Naturpolitik, Sundhedspolitik og Fritidspolitik, hvorfor antallet af kolonihaver opretholdes.