2.5 Vindmøller

Slagelse Kommune har udpeget områder, hvor der kan opstilles større, nye vindmøller.

Vindmøller over 25 m - placering
2.5.1 Der kan kun planlægges for, opstilles og udskiftes vindmøller inden for de områder, der er udpeget som VINDMØLLEOMRÅDER;

Der er udpeget vindmølleområder følgende steder:

1. Lyngbygård
2. Store Frederikslund
3. Næsbyskov

VINDMØLLEOMRÅDER fremgår af kortbilag 2.5

Vindmøller over 25 m - antal og højde
2.5.2 Der kan som udgangspunkt maksimalt opføres 3 vindmøller inden for de enkelte VINDMØLLEOMRÅDER. Dog kan der tillades op til 4 vindmøller inden for et vindmølleområde, såfremt det fremmer sanering/nedtagning af ældre vindmøller i kommunen.

Totalhøjde skal være 140 - 150 m.

Vindmøller over 25 m - afstande - nabobebyggelse
2.5.3 Afstanden til fremmed nabobeboelse skal være min. 4 x vindmøllens totalhøjde.

Vindmøller over 25 m - afstande - jernbaner og overordnede veje
2.5.4 Afstanden skal være min. 1 x vindmøllens totalhøjde (forbuds-zone).

Ved opstilling i en afstand fra statsvej på 1,0 - 1,7 x vindmøllens totalhøjde skal Vejdirektoratet have mulighed for at udtale sig vedr. placeringen (sikkerhedszone). Efter konkret vurdering kan Vejdirektoratet forlange, at vindmøllen placeres længere væk end 1,0 x vindmøllens totalhøjde af hensyn til sikkerheden på statsvejen dog ikke længere væk end 1,7 gange vindmøllens totalhøjde.

Vindmøller over 25 m - afstande - radio- og telekæder
2.5.5 Radiokædeoperatøren fastsætter krav til afstand mellem kæde og vindmøller ift. det konkrete projekt og radiokædens type og følsomhed.

Vindmøller over 25 m - afstande - luftledninger
2.5.6 En vindmølle skal som udgangspunkt placeres i en afstand fra respektafstanden for luftledninger på mindst møllens totalhøjde. Efter en konkret vurdering i samarbejde med ledningsejeren kan afstanden dog mindskes.

Vindmøller over 25 m - afstande - jordkabler
2.5.7 Afstanden skal være min. 50 m fra respektafstanden. Efter en konkret vurdering, i samarbejde med ledningsejeren, kan afstanden mindskes.

Vindmøller over 25 m - afstande - olie og gasledninger
2.5.8 Afstanden skal som udgangspunkt være min. 2 x vindmøllens totalhøjde. Efter en konkret vurdering, i samarbejde med ledningsejeren, kan afstanden dog mindskes.

Vindmøller over 25 m - afstande - opstillingsmønster
2.5.9 Vindmøller inden for det enkelte vindmølleområde skal være ens, med samme rotordiameter og navhøjde og samme omløbsretning og omløbshastighed.

Vindmøller skal opstilles i et harmonisk, og i forhold til landskabet, letopfatteligt geometrisk mønster med en indbyrdes afstand på 3 – 4 gange rotordiameteren.

Ved opstilling af vindmøller mindre end 2.5 km fra et andet udlagt vindmølleområde skal det tilstræbes, at opstillingen sker med parallel opstillingsretning.

Vindmøller over 25 m - udseende
2.5.10 Vindmøller skal have 3-bladet rotor. Nacellen (møllehatten) må ikke være dominerende i forhold til den øvrige konstruktion. Harmoniforholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal tilstræbes at være 1:1,1 – 1:1,35.

Vindmøller skal opstilles på rørtårne med tårn og vinger udført i ensfarvede lysegrå nuancer og med ikke-reflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på møllerne. Set med vindretningen skal møllerne dreje med uret.

Vindmøller over 25 m - internationale naturbeskyttelsesområder
2.5.11 Der må ikke planlægges for vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder.

Vindmøller over 25 m - flysikkerhed
2.5.12 Vindmøller må ikke opstilles, så de udgør en risiko for beflyvningen af flyvepladser eller medfører gener for de radionavigationsanlæg, der betjener luftfarten.

Vindmøller med en totalhøjde på over 100 m skal anmeldes til Trafikstyrelsen, der fastsætter krav til afmærkning.

Vindmøller over 25 m - lokale forhold
2.5.13 Lyngbygård:
Vindmølleområdet ved Lyngbygård er for en dels vedkommende beliggende inden for en radiokæde-forbindelse. Ved et konkret projekt skal det godtgøres, at denne ikke brydes.

Vindmøller under 25 m
2.5.14 Små vindmøller kan kun opstilles i landzone, i områder alene udlagt til erhverv i byzone og på store bygninger til detailhandel med fladt tag.

2.5.15 Der kan opstilles små vindmøller på bygninger over 3 etager i visse boligområder i byzone, jf. kortbilag 2.5.

2.5.16 Små vindmøller skal opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen. Ved opstilling skal der tages hensyn til retningslinjer for natur og landskab. Der kan som udgangspunkt ikke opstilles små vindmøller i større uforstyrrede landskaber.

2.5.17 Der kan ikke opsættes små vindmøller i området syd for Næstvedvej mellem Bisserup og Skælskør.

2.5.18 Der kan ikke opsættes små vindmøller inden for de 3 udpegede vindmølleområder.

2.5.19 Små vindmøller skal placeres min. 4 x totalhøjde, målt fra terræn, til nabobeboelse.

2.5.20 Ved opstilling af små vindmøller oven på bygninger med fladt tag skal vindmøllens yderste kant placeres min. 1 x totalhøjde, fra bygningens facade.

2.5.21 Horisontal-akslede (HAWT) vindmøller skal minimum have 3-bladet rotor.

2.5.22 Mølletårn og vinger skal holdes i ensfarvede grå nuancer og udføres i ikke-reflekterende overflader.

2.5.23 Vindmøllerne må ikke afmærkes eller forsynes med iøjnefaldende udsmykning, skilte, reklamer, tekster mv. Vindmøllerne må ikke belyses.

2.5.24 Små vindmøller skal opstilles, så de ikke forstyrrer oplevelsen af kirker, fredede bygninger, fortidsminder og kulturhistoriske anlæg samt landskaber af betydning.

2.5.25 Der kan som udgangspunkt ikke opføres små vindmøller inden for lokalplanlagte bevaringsværdige landsbyer samt andre landsbyer, der, efter en konkret vurdering, har så stort et bevaringspotentiale, at det ikke harmonerer med opførelsen af små vindmøller. En oversigt over hvilke landsbyer der er omfattet, fremgår af redegørelsen.

2.5.26 Der kan som udgangspunkt ikke opsættes små vindmøller inden for internationale naturbeskyttelsesområder.

2.5.27 Nabobeboelser må ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer årligt.

2.5.28 Små vindmøller må ikke placeres i vejes sigtelinje af hensyn til trafiksikkerheden.

Afstanden til overordnede veje (og jernbaner) herunder statsveje skal være min. 1 x vindmøllens totalhøjde (forbudszone).

Ved opstilling i en afstand fra statsvej på 1,0-1,7 x vindmøllens totalhøjde skal Vejdirektoratet have mulighed for at udtale sig vedr. placeringen (sikkerhedszone). Efter konkret vurdering kan Vejdirektoratet forlange, at vindmøllen placeres længere væk end 1,0 x vindmøllens totalhøjde af hensyn til sikkerheden på statsvejen dog ikke længere væk end 1,7 gange vindmøllens totalhøjde.

Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier den 29. juni 2018 en energiaftale. Af aftalen fremgår, at antallet af vindmøller på land skal reduceres til maksimalt 1850 i 2030.

Energiaftale 2018

Retningslinjer for vindmøller er udarbejdet i henhold til planlovens § 11a, stk. 1 nr. 5, hvor det fremgår, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg. I forhold til tidligere planlægning er retningslinjerne overført uændret dog med enkelte redaktionelle ændringer.

Retningslinjerne inddeler vindmøllerne i vindmøller over 25 m og vindmøller under 25 m.

STORE VINDMØLLER

Hvor kan der opstilles nye vindmøller ?
Der kan kun opstilles og udskiftes  store vindmøller i områder, der er udpeget som VINDMØLLEOMRÅDE i kommuneplanen.

Bekendtgørelse:  Bek. nr. 923 af 06/09-2019 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

Hidtidig planlægning
Slagelse kommunes overordnede vindmølleplanlægning blev vedtaget og indarbejdet i Kommuneplan 2013 i oktober 2013.

Sanering af vindmøller
Det er, jf. Bek. nr. 923 af 06/09-2019 om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, ikke muligt at genopstille eksisterende vindmøller, der ikke er placeret i et udpeget VINDMØLLEOMRÅDE. De nyeste og største vindmøller vil formentlig kunne fungere op mod 15 år endnu.

I alt er der i 2020 i Slagelse Kommune 103 vindmøller, hvoraf ca. 40 % har en kapacitet på under 450 KW. Mange af disse vindmøller er placeret uden for vindmølleområder.

Der har tidligere eksisteret en skrotningsordning. Hvorvidt der pt. er gældende skrotningsordninger for mindre vindmøller, henvises til Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk.

Lokalisering af vindmøller med en totalhøjde over 25 m
Slagelse Kommune har udelukkende udpeget områder egnet til opstilling af store møller på 100 - 150 m totalhøjde.

Vindmølleområderne skal som udgangspunkt rumme maksimalt 3 møller i hvert område. Der gives dog mulighed for opstilling af op til 4 vindmøller i et vindmølleområde, hvis det fremmer nedtagning af eksisterende ældre vindmøller i kommunen. Det bør tilstræbes, at der opsættes min. 3 vindmøller i et vindmølleområde. Denne ”flerhed” giver en bedre helhed og harmoni i landskabet.

Der er i Slagelse Kommune mange fritliggende beboelser, mange naturområder samt en lang kystlinje, der gør, at der ikke er mange potentielle opstillingsområder. Her skal der eks. henvises til, at der altid skal være min. 4 x møllens totalhøjde til nærmeste beboelse.

Kommunal planlægning
Opstilling af vindmøller inden for et VINDMØLLEOMRÅDE forudsætter lokalplanlægning. En lokalplan for et vindmølleområde skal altid indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antallet af møller, deres mindste og største effekt og totalhøjde samt deres udseende - herunder, at de skal fremstå ens inden for området. Der skal desuden være en bestemmelse om, at grupper af møller skal stå på én eller flere rette linjer, og at møllernes nav skal ligge i samme (vandrette eller skrå) plan over terræn. Forholdet til omkringboende inden for 500 - 600 m skal også beskrives, ligesom forholdet til eksisterende vindmøller inden for 2,5 km skal være belyst. Dette gælder også for vindmøller i nabokommuner.

Vindmøller kan være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM pligt). Særligt må det forventes, at opstilling af vindmøller med en totalhøjde over 80 m og grupper med mere end 3 møller vil være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. En miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) forholder sig bl.a. til støj-, skygge- og refleksionsbelastning. Hermed skal der samtidig foretages yderligere vurdering og planlægning i form af et kommuneplantillæg og lokalplan. Kommunen vil derfor, i forbindelse med behandlingen af fremtidige ansøgninger om nye vindmøller, vurdere, om der bør ændres i kommuneplanens eksisterende vindmølleområder, eller om der eventuelt bør udlægges nye.

Antal og højde
Ved møllernes totalhøjde forstås højden målt til vingespids, når spidsen er højst over terræn.

Navhøjden er afstanden fra terræn til der, hvor vingerne påsættes.

Vindmøller i Slagelse Kommune skal have en totalhøjde mellem 100 m og 150 m.

Der kan maksimalt opstilles 3 vindmøller i et vindmølleområde. Dog kan der opstilles yderligere én vindmølle, hvis det kan fremme nedtagning af ældre vindmøller.

Afstand til nabobeboelse, støj og andre vindmøller
Følgende afstande skal overholdes:

Til fremmed nabobeboelse: 4 x totalhøjde.

Til andre områder udpeget som VINDMØLLEOMRÅDE: Som udgangspunkt 28 x totalhøjde.

Mellem vindmøller: 3 - 4 x rotordiameter.

Afstand til nabobeboelse er givet ud fra en sikkerhed omkring overholdelse af støjkrav, flimmer mm.

Støj reguleres af ”Bekendtgørelse om støj fra vindmøller” BEK nr. 135 af 07/02/2019.

Afstandskravene gælder ikke mølleejerens egen ejendom.

Alle VINDMØLLEOMRÅDER er udpeget, så de overholder afstandskravene til nabobeboelse og ved ansøgning om opstilling af vindmøller i de udlagte områder, vil hensynet til støj- og skyggepåvirkninger blive belyst i planlægningen og evt. vurderet i en miljøkonsekvensrapport.

Retningslinjer om afstand mellem møller sikrer, at møllerne dels kan få den fornødne vind, dels opfattes indbyrdes harmonisk.

Vindmøllers fremtræden
Opstillingsmønstre
Opstilling af vindmøller skal ske, så anlæggene kan opfattes som harmoniske helheder, hvorfor det er vigtigt at stille krav til ensartethed og opstillingsmønster. Møller kan opstilles på én række med samme indbyrdes afstand eller i et let opfatteligt geometrisk mønster.

Udseende
Det har stor betydning, at møllerne ved deres farve og materialevalg i øvrigt fremtræder så landskabeligt neutralt som muligt. Erfaringen viser, at grålige nuancer oftest passer til vejrlig og landskab. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 21 må der ikke være reklamer på vindmøller. Det er ligeledes vigtigt, at den enkelte mølle kan opfattes som harmonisk, hvorfor der er fastsat retningslinjer for forholdet mellem navhøjde og rotordiameter.

Begrænsninger i forhold til andre anlæg mv.
Kulturhistoriske interesser
Så vidt muligt skal kirker, fredede bygninger, fortidsminder og kulturhistoriske anlæg fastholdes som betydningsfulde landskabselementer. Derfor tillægges det stor vægt, at vindmøller placeres så neutralt som muligt i forhold til væsentlige kulturhistoriske anlæg. De forhistoriske anlæg, borgrester, gravhøje o.l. kan have en markant placering, der af hensyn til såvel landskabet som områdets kulturhistoriske fortælleværdi kræver hensyntagen ved placering af vindmøller.

Radiokæder
Ved ansøgninger om opstilling af vindmøller inden for 200 meter af radio- og telekæder vil de af kommunen registrerede radio- og telekædeoperatører blive hørt. Afstanden vil afhænge af radiokædens type og følsomhed.

Som det fremgår af retningslinjerne under ”lokale forhold”, går en radiokædeforbindelse igennem området ved Lyngbygård. Ved konkret planlægning skal det godtgøres, at denne ikke brydes, og ejeren skal involveres.

Flyvepladser
Inden for afstande af 2,5 km fra en flyveplads og 1 km fra radionavigationsanlæg for luftfarten (VOR-stationer) forudsætter opstilling af vindmøller, at Trafikstyrelsen vurderer og accepterer opstillingen. Vindmøller med en totalhøjde over 100 m skal anmeldes til Trafikstyrelsen.

Belysningsafmærkning
Trafikstyrelsen skal høres ved opstilling af vindmøller mellem 100 m og 150 meter mht., om møllerne skal afmærkes med belysning. Vindmøller skal afmærkes i henhold til ”Bestemmelser om Luftfartsafmærkning af vindmøller” – Bestemmelser for civil luftfart BL3-11.

Forsvarets arealer
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal høres ved opstilling af vindmøller inden for en radius af 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner.

Naturgasledninger
Baggrunden for bestemmelsen om afstand til naturgasledninger er risikoen for lynnedslag og gensidige påvirkninger. Ved overordnede naturgasledninger af stål forstås hovedtransmissionsledninger (80 bar) og regionale fordelingsledninger (16 bar). Afstandsbestemmelsen er medtaget på foranledning af Dansk Naturgas A/S (det nuværende Ørsted A/S).

Overordnede veje
Af hensyn til trafiksikkerheden og regulariteten på overordnede og vigtige vejforbindelser, skal der ved placering af vindmøller tages hensyn til, at der ikke må kunne ske eksempelvis nedblæsning eller udslyngning af isdannelser, vingespidser og lignende, eller optræde uheldige optiske virkninger for trafikanterne, hvorfor vindmøller som minimum bør placeres 1 x møllens totale højde fra vejkanten til overordnede veje. Af landskabsæstetiske og trafiksikkerhedsmæssige grunde bør vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, da det kan fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen.

VINDMØLLER UNDER 25 METER
Små vindmøller
Små vindmøller er enkeltstående møller med en totalhøjde på op til 25 m, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Der foreligger tre definitioner på mindre møller:

Mikromøller
Vindmøller op til 1 m² i rotorareal svarende til en rotordiameter på maximalt 1,2 m. Mølletypen er oftest monteret på taget af en bygning. Højdegrænsen for møllens placering er områdets gældende højdegrænseplan, således at det øverste punkt på møllens vingespids altid er under højdegrænseplanet.

Minimøller
Vindmøller med et rotorareal mellem 1 m² og 5 m² svarende til en rotordiameter på mellem 1,2 og 2,6 m. Mølletypen er ofte monteret på et separat tårn af hensyn til vindforhold, vibrationer og stabilitet. Højdegrænsen for møllens placering er enslydende med den for mikromøller.

Husstandsvindmøller
En mindre enkeltstående vindmølle med en totalhøjde på 25 m og derunder og med en rotordiameter på mellem 2,6 og 13 m. Møllen opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse – typisk i landzone.

Definition i henhold til lov om fremme af vedvarende energi: En husstandsvindmølle er en vindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, som er tilsluttet egen forbrugsinstallation.

Små vindmøller kan opstilles som hhv. horisontal-akslede (HAWT) eller vertikal-akslede (VAWT) vindmøller. Princippet for horisontal-akslede og vertikal-akslede vindmøller er illustreret i figur 1.


Planlægning for- og opstilling af små vindmøller
Generelt gælder for små vindmøller, at der inden opstilling, efter byggelov og bygningsreglement, skal foretages anmeldelse med fornødne beskrivelser og dokumentation til Slagelse Kommune. På baggrund af kommuneplanens retningslinjer for opstilling af små vindmøller i landzone skal der foretages en sagsbehandling af enkeltansøgningerne efter landzonebestemmelserne, før små vindmøller kan opsættes.

Ved ansøgning om opstilling af små vindmøller i byzone skal det i hvert enkelt tilfælde sikres, at påvirkningen af nabobebyggelse i forhold til støj, skyggekast og flimmer minimeres. Derudover skal vindmøller overholde de bestemmelser og rammer, som fremgår af gældende planlægning for det pågældende område, vindmøllen opstilles i.

Muligheden for at opstille husstandsmøller med en totalhøjde på op til 25 m over terræn afhænger af den landskabelige påvirkning, afstanden til omkringboende samt dimensionerne på den bebyggelse, som møllen opstilles i tilknytning til.

Afstande
For små vindmøller gælder ikke faste krav til afstanden til nabobebyggelse med videre i forhold til totalhøjden, dog skal opstilling af små vindmøller som udgangspunkt overholde en mindsteafstand til nabobebyggelse på 4 x totalhøjden.

Udseende
Der er i de seneste år opstillet små vindmøller, som har en 2-bladet rotor. Disse møller virker, efter Slagelse Kommunes vurdering, forstyrrende i landskabet, hvorfor der fremover stilles krav om, at horisontal-akslede (HAWT) vindmøller som minimum skal have 3-bladet rotor. Det har stor betydning, at møllerne ved deres farve og materialevalg i øvrigt fremtræder så landskabeligt neutralt som muligt. Erfaringen viser, at grålige nuancer oftest passer til vejrlig og landskab. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 21 må der ikke være reklamer på vindmøller.

Landskab, natur- og kulturhistoriske værdier
Den primære miljøpåvirkning ved opstilling af små vindmøller er den visuelle påvirkning af landskabet og dets kulturhistoriske indhold. Påvirkningen skyldes blandt andet den hurtigere rotation af rotorbladene sammenlignet med store moderne vindmøller, hvilket især er tydeligt, når de to mølletyper står i samme landskab.

En anden faktor, der bør tages i betragtning, er den store variation i eksisterende og kommende typegodkendte små vindmøller. På den ene side giver variationen mulighed for at finde den rette mølle til den rette lokalitet. På den anden side kan man risikere, at landskabsbilledet forvirres af de mange mølletyper, der varierer i farve, antal møllevinger og tårnkonstruktion, og hvorvidt de tager vinden ind forfra eller bagfra. Netop derfor er en helhedsorienteret tilgang til planlægningen for opstilling af husstandsvindmøller vigtig, samtidig med at der tages det nødvendige individuelle hensyn til den konkrete lokalitet i den efterfølgende landzoneadministration og byggesagsbehandling.

Derfor vil det som udgangspunkt ikke være tilladt at opstille små vindmøller i større uforstyrrede landskaber, internationale beskyttelsesområder, kystnærhedszonen og vindmølleområder. Derudover skal, så vidt muligt, kirker, fredede bygninger, fortidsminder og kulturhistoriske anlæg fastholdes som betydningsfulde landskabselementer. Derfor tillægges det stor vægt, at vindmøller placeres så neutralt som muligt i forhold til væsentlige kulturhistoriske anlæg, landsbykarakter samt omgivne landskaber.

Inden for lokalplanlagte bevaringsværdige landsbyer kan der som udgangspunkt ikke opstilles små møller. Dette gælder også en række andre landsbyer med bevaringspotententiale, som fremgår af listen herunder.

Omfattede af bevarende lokalplan:
Slots Bjergby
Gerlev
Sludstrup
Flakkebjerg Stationsby
Fårdrup
Bisserup
Agersø By
Omø By

Landsbyer med bevaringsinteresser:
Hejninge
Næsby ved Stranden
Bøstrup
Hallelev
Næsbyskov
Sønderup
Øster Stillinge
Skørpinge
Hemmeshøj
Stude
Gryderup
Vester Bøgebjerg
Eggeslevmagle
Høve
Hyllested
Gimlinge
Venslev

Støj, flimmer og skygge
Små vindmøller skal respektere Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 135 fra 7. februar 2019 om støj fra vindmøller til ethvert tidspunkt i møllens levetid – se retningslinje 8.2. Støjfølsomme anlæg.

Ved nabobeboelse forstås al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse.

Der er ikke fastsat danske grænseværdier for generne fra skyggekast. Det anbefales, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer årligt beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program.

Overordnede veje
Ved planlægning for og opstilling af små vindmøller skal hensyn til trafiksikkerheden tages med i betragtning. Af landskabsæstetiske og trafiksikkerhedsmæssige grunde bør vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, da det kan fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen.