2.3 Kraftvarmeanlæg og varmeanlæg

Slagelse Kommunes varmeforsyningsanlæg er baseret på forskellige energikilder. Fjernvarme er den energimæssigt bedste forsyningskilde i tæt beboede områder. Nye energikilder vinder indpas, og der skal i kommuneplanen være sikkerhed for, at der kan leveres fjernvarme til særligt byernes borgere.

Slagelse Kommunes varmeforsyningsplan giver overblik over, hvor der er områder, som er udlagt til kollektiv forsyning, herunder fjernvarmeforsyning. Videre planlægning af varmeforsyningsanlæg vil altid kræve nærmere planlægning.

2.3.1 Kommunens nuværende varmeforsyningsanlæg fremgår af kortbilag 2.3.

2.3.2 Udvidelse og nyetablering af varmeforsyningsanlæg skal være i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og skal godkendes af Slagelse Kommune.

2.3.3 Udvidelse og nyetablering af varmeforsyningsanlæg skal etableres, så det ikke giver miljømæssige gener ift. grundvand, forureningsfølsom anvendelse, natur mm. Disse anlæg vil i næsten alle tilfælde skulle forholdes reglerne om miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Se i øvrigt afsnit om biogasanlæg.

De gældende arealreservationer fastholdes som udgangspunkt. Såfremt nuværende arealreservationer ophæves, skal de ledsages af udpegninger af nye lokaliseringer for tilstrækkelig kapacitet. Ved placering af forurenende virksomheder og enkeltanlæg er det væsentligt, at der sikres fornøden afstand til miljøfølsom arealanvendelse, og at der i et kommuneplantillæg fastlægges konsekvensområder eller vejledende konsekvenszoner omkring arealudlægget. Energien skal udnyttes optimalt.

Der er i hele landet åbent for ansøgninger om eneretstilladelse i et afgrænset område til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning. Tilladelser til efterforskning og indvinding af geotermiske energi kan søges to gange årligt i de områder, hvor der ikke allerede er en tilladelse eller ansøgt om en.

I forbindelse med efterforskning af undergrunden for geotermisk energi kan det komme til konkrete aktiviteter såsom seismiske undersøgelser, brøndboring mm. Alle aktiviteter skal godkendes af relevante myndigheder, førend aktiviteterne kan udføres. Ved succesfuld efterforskning kan der være belæg for indvinding af geotermisk energi og dermed etablering af et geotermisk anlæg til fjernvarmeforsyning. I den vil der være behov for arealer til mindre decentrale energianlæg, f.eks. geotermianlæg og adgangsveje og varmeinfrastruktur i tilknytning dertil”.

Vil du vide mere

Retsinformation