Landdistrikter

Langt den største del af Slagelse Kommune ligger i det, som i planlægningstermer kaldes det åbne land eller landzonen. Kommunens landområder udgør en stor del af kommunens areal og spiller samtidig en central rolle som hjemsted for landbrug og virksomheder, mindre bosætningsklynger, naturområder samt som udflugtsmål for både borgere og turister.

Landbruget er kernen i det åbne land og et vigtigt erhverv for kommunen. Landbrugets udvikling de sidste 100 år har grundet den rivende effektivisering haft stor indflydelse på landområdernes karakter, hvor både markerne og landbrugsbedrifterne er vokset markant og slået sammen. Som effekt af denne udvikling ligger der i dag mange tomme stalde, lader og lignende - af og til også beboelsesbygninger spredt rundt omkring på landet. I disse uudnyttede bygninger kan der skabes mulighed for at understøtte nicheerhverv, oplagsvirksomhed, turismeanlæg og alternative boformer.

Landbefolkningen bor i de mange afgrænsede bebyggelser i form af små landsbyer og husmandsudstykninger langs vejene eller i enkeltstående gårde og villaer spredt i det åbne land, hvoraf mange ligger smukt ved skovbryn, med udsigt over mark-, og englandskaber eller nær kysten.

Landområderne i Slagelse Kommune er driftige og livskraftige - båret af stærke fællesskaber. For at sikre fortsat velfungerende og attraktive landområder skal disse sikres et godt servicenetværk med fornuftige afstande til skoler, dagligvarer og anden kommunal og privat service. Derfor vil kommunen prioritere at styrke det samlede bynetværk, fællesskaberne i landdistrikterne og lokalbyernes rolle som servicebyer for landdistrikterne.

Vil du vide mere

Retsinformation