8.4 Prioritering af vandressourcen

Grundvandet er en begrænset ressource. Jo mere grundvand der bliver pumpet op til drikkevand, industriproduktion, vanding osv., jo mindre grundvand vil der strømme til vandløb og vådområder. Særligt i tørre sommerperioder er vandløb og visse andre naturtyper afhængig af tilstrømning af grundvand. Derfor kan der være konflikt mellem stor vandindvinding og våd natur. I områder, hvor der ikke er vand nok til at tilgodese alle behov, prioriterer kommunen som udgangspunkt den almene drikkevandsforsyning højest.

8.4.1 Alle ansøgninger om vandindvindingstilladelser behandles ud fra en konkret vurdering. I vurderingen indgår bl.a. hensynet til målsætninger for vandløb, søer og grundvandsforekomster, jf. Vandområdeplan 2015-21 (fra 22/12-2021 Vandområdeplan 2021-2027) samt hensynet til den øvrige våde natur.

Vandområdeplan

8.4.2 I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov, vil kommunen som udgangspunkt prioritere således:

Prioritet 1: Vand til befolkningens almindelige vandforsyning, herunder erhverv tilsluttet almen vandforsyning.

Prioritet 2: Vand til opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder.

Prioritet 3: Vand til andre formål, herunder vandforsyning til markvanding og erhvervsformål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet.

Ad 8.4.1
Ifølge vandområdeplan 2015 - 21 skal de fleste målsatte vandløb have god økologisk tilstand, og grundvandsforekomsterne skal have god kvantitativ tilstand. Forventningen er, at miljømålene overordnet vil være uændrede i Vandområdeplan 2021 - 2027, men afgrænsningen af grundvandsforekomsterne ændres. Derudover er mange vådområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at forholdene for den våde natur som udgangspunkt ikke må forringes. Hvis man indvinder meget grundvand i et lille geografisk område eller indvinder vand fra et grundvandsmagasin, som har tæt kontakt til vandløb eller vådområder, kan det være i konflikt med målene i vandområdeplanen eller Naturbeskyttelseslovens § 3.

Grundvandet under Slagelse Kommune er en begrænset ressource. Vi indvinder allerede i dag relativt meget grundvand i forhold til hvor meget nyt grundvand, der dannes. I nogle områder er der ikke tilstrækkelig vand til at dække alle behov. I disse områder er det derfor nødvendigt at prioritere anvendelsen af grundvandet. Prioriteringen handler alene om, hvordan oppumpning af grundvand påvirker den våde natur. Prioriteringen har ikke noget at gøre med, hvor godt eller dårligt grundvandet er beskyttet mod forurening fra overfladen. Der er udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der omhandler dette emne.

Ad 8.4.2
I Slagelse Kommune har befolkningens forsyning med drikkevand første prioritet. Dette omfatter udover husholdning, institutioner mv. også alle former for erhverv tilsluttet en almen vandforsyning. Første prioritet omfatter også ikke-almene vandforsyninger og andre vandindvindinger, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Opretholdelse af vandføring/vandstand i vandløb og vådområder har anden prioritet og øvrige formål, herunder særskilt vandindvinding til erhvervsmæssige formål som vanding, industri der ikke kræver drikkevandskvalitet mv., har tredje prioritet.

Målet er at sikre en bæredygtig udnyttelse af vandressourcen således, at befolkningen sikres rent drikkevand i tilstrækkeligt omfang og af tilfredsstillende kvalitet under hensyntagen til naturinteresserne. Hvor det er muligt, vil kommunen desuden give tilladelse til at udnytte grundvandet til markvanding og andre erhvervsformål, f.eks. vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet.