5.2 Kirkeomgivelser

Kirkerne er en vigtig del af vores fysiske miljøer, både i byerne og på landet. Sådan har det været i mange år, og sådan skal det være fremover. Derfor indeholder kommuneplanen retningslinjer for, hvordan kirkeomgivelserne skal beskyttes mod en udvikling, der vil ødelægge oplevelsen af kirkerne. Der er gennemført en detaljeret registrering af kirkeomgivelserne siden 80'erne af amterne. Slagelse Kommune valgte at lave en større revision af kirkeomgivelserne i 2016. Revisionen tog udgangspunkt i de registreringer, der blev foretaget af amterne. De nye registreringer ligger til grund for retningslinjerne.

De arealer i Slagelse Kommune, der er omfattet af kirkeomgivelserne, ses ikke som forbudszoner for byudvikling, placering af trafikanlæg og tekniske anlæg, råstofgravning samt skovrejsning. Inden for kirkeomgivelserne er det vigtigt i hvert enkelt projekt først og fremmest at vurdere, hvorvidt projektet kan placeres uden for kirkeomgivelserne. Såfremt projektet ikke med rimelighed kan placeres andre steder end inden for kirkeomgivelserne, skal det sikres, at kirkernes betydning for landskabet ikke tilsidesættes.

5.2.1 Kirkeomgivelser fremgår af kortbilag 5.2.

5.2.2 Inden for arealer udpeget som kirkeomgivelserne må der kun ske byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg, råstofgravning samt skovrejsning, hvis det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken.

5.2.3 Såfremt nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres andre steder end inden for kirkeomgivelserne, skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

5.2.4 Ved væsentlige til- og ombygninger af eksisterende bebyggelse og tekniske anlæg, der ligger inden for kirkeomgivelserne, skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

5.2.5 Slagelse Kommune har mulighed for at rejse en fredningssag for at sikre kirkens betydning, hvis et byggeri lægger op til at påføre kirkeomgivelserne væsentlig skade.

Der er kirkeomgivelsesområder for 37 kirker i det åbne land, og det betyder, at der er retningslinjer for meget store arealer med det formål at sikre kirkernes landskabelige betydning. Det betyder også, at kirkeomgivelsesområder kan komme i konflikt med ønsker om byudvikling eller etablering af tekniske anlæg eller skovrejsning. Den samfundsmæssige betydning af ændringer i kirkeomgivelsesområderne skal derfor medtages i vurderingen af det enkelte projekt. Hvis der er behov for at inddrage dele af et kirkeomgivelsesområde til byudvikling, tekniske anlæg eller skovrejsning, skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes, og at der ikke sker en betydelig forringelse af oplevelsen af kirken.

Ad 5.2.2 - 5.2.4
Kirkeomgivelserne er ikke forbudszoner for byudvikling, placering af trafikanlæg og tekniske anlæg, råstofgravning samt skovrejsning. Det er zoner, hvorfra Slagelse Kommunes kirker er meget synlige og har en stor betydning i landskabet. Såfremt der er ønske om et projekt inden for et areal udpeget som kirkeomgivelse, er det derfor vigtigt frem for alt at vurdere, hvorvidt projektet med rimelighed kan placeres uden for kirkeomgivelserne. Hvis det ikke vurderes hensigtsmæssigt at placere projektet uden for kirkeomgivelserne, er der vigtigt at indplacere projektet på en harmonisk måde, så kirkens betydning for landskabet ikke tilsidesættes.

Vil du vide mere

Retsinformation