Hovedstruktur

Udviklingsstrategi
I Slagelse Kommune har vi vedtaget en udviklingsstrategi, som stiller skarpt på tre overordnede emner, der skal skabe retning i kommunens prioritering af indsatser og tiltag. De tre emner er uddannelse, erhverv og boliger.

De fem indsatsområder under Uddannelse har som overordnet målsætning at gøre uddannelse til en fundamental søjle i udviklingen af kommunen. Campus Slagelse skal styrke byens uddannelsesprofil, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, talentudviklingen skal fremmes, synergi mellem erhvervslivet, uddannelserne og kommunens institutioner skal højne uddannelsesniveauet, og det skal være attraktivt at lære og studere i Slagelse Kommune.

Under Erhvervsudvikling stiller vi skarpt på kommunens styrker og potentialer. Attraktive, motorvejsnære erhvervsarealer skal prioriteres og udvikles, detailhandlen i særligt Slagelse by skal løftes, Campus Slagelse skal ses som vigtig aktør i erhvervsudviklingen, og Stigsnæs Havns potentialer skal udnyttes. Overordnet skal der investeres i det faktum, at Slagelse er centralt placeret; erhvervsarealer ved motorvejen, detailhandel og campus ved jernbane samt Stigsnæs Havn.

Inden for Boligudvikling skal vi prioritere at bygge mere af det, vi ikke har nok af. Vi skal skabe rammerne for, at der kan bygges boliger til ældre ud fra, hvad de ældre efterspørger, at de studerende kan bo tæt på studie og byliv samt, at der kan bygges med fokus på at skabe alternative boformer. Bymidterne skal fremstå præsentable og være købstædernes visitkort, den almene sektor skal gives et løft i forhold til at sikre almene boligområder i balance, og i landdistrikterne vil kommunen fortsat have fokus på borgerdreven innovation og indsatser, der kan understøtte landsbyernes udvikling.

Vi vil, inden for de overordnede emner, have fokus på at indarbejde relevante tilgange og delmål for udvalgte verdensmål, så udviklingen af kommunen, i overensstemmelse med kommunens bæredygtighedsstrategi, sker på et bæredygtigt grundlag. Planlægningen skal med andre ord sikre, at kommunen udvikles som et godt sted at være med udgangspunkt i, at alle bidrager til løsninger, der reducerer energiforbruget, øger genanvendelsen, sikrer biodiversiteten og mindsker miljøbelastningen.

Udviklingsstrategi

Bæredygtighedsstrategi
I Slagelse Kommune ønsker vi at understøtte en bæredygtig udvikling. I vores nye bæredygtighedsstrategi adresserer vi udfordringerne inden for klima, biodiversitet og ressourceforbrug med håb om at sætte en dagsorden, der er proaktiv, fremadskuende og mulig at realisere internt, på tværs af sektorer i kommunen, og eksternt i dialog med vores samarbejdspartnere.

Som kommune gør vi en forskel dér, hvor vi kan: I egen drift, som indkøber, gennem driften af de kommunale opgaver, som bygherrer og i vores service til borgerne, erhverv og uddannelse.

Vi vil afprøve og understøtte forskellige samarbejdsformer, partnerskaber, borgerdrevne tiltag mv. for sammen med engagerede lokalsamfund, institutioner, erhvervslivet og borgere at udvikle Slagelse Kommune i en bæredygtig retning.

Vores forståelse af bæredygtighed matcher FN’s verdensmål og arbejdet med de tre bundlinjer; miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. På den måde skaber og sikrer vi synergier og merværdi.

Vores bæredygtighedsstrategi skal også være konkret, så vi kan handle. I strategiens handlingsplan er fokus på tre valgte temaer: Klima, Biodiversitet og Ressourcer og cirkulær økonomi.

Klima: Vi skal reducere CO2-udledningen fra kommunens geografiske område i 2030 med 70 %, og i 2050 går vi efter en netto-nul udledning. Vi arbejder med indsatser inden for energiområdet, transport og landbrug. Det vil vi f.eks. gøre ved at udfase fossile biler og materiel, etablere el-ladestandere, omstille energiforsyningen til CO2-neutral, arbejde med energibesparelser i boliger, skovrejsning og fremme cykling. Indsatserne vil blive fremmet gennem blandt andet DK2020-projektet. 

Biodiversitet: Vi ønsker at fremme biodiversiteten og beskytte truede dyr, planter og naturmiljøer. Det vil vi f.eks. gøre ved at skabe nye levesteder til naturen i byens parker og grønne områder, i landsbyer og ved institutioner samt i det åbne land.

Ressourcer og cirkulær økonomi: For at mindske ressourceforbrug og fremme den cirkulære økonomi sætter vi særligt fokus på indsatser inden for indkøb, byggeri, fødevarer samt affald og genanvendelse. Vi vil f.eks. mindske affald og genanvende materialer, når vi river ned og bygger nyt, vi vil efterspørge og støtte bæredygtige leverancer hos de lokale virksomheder og opbygge viden og nye vaner hos storskraldsindsamlere, ejendomsfunktionærer og borgerne.

Bæredygtighedsstrategi

Handleplan til Bæredygtighedsstrategien

Bosætning
I Slagelse Kommune handler bosætning om at tilbyde et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og studere.

Slagelse Kommune styrker bosætningen ved at:

  1. Sikre de rette rammebetingelser for boliginvesteringer
  2. Understøtte en bæredygtig boligudvikling, der skaber mobilitet på boligmarkedet.
  3. Øge arbejdsudbuddet og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunens arbejdspladser
  4. Styrke Slagelse som uddannelsesby med flere uddannelser, flere studieboliger og mere studieliv
  5. Sikre rammerne for Det gode liv med fokus på børneliv, fællesskaber, gode oplevelser og plads til at leve.
  6. Sørge for, at fortællingen om de gode grunde til at flytte til Slagelse bliver fortalt.

Der er mange gode grunde til at flytte til Slagelse Kommune. Dem har vi samlet i en fælles kernefortælling under overskriften Storebæltsforbindelse – til det gode liv. Fortællingen bygger på tre styrkepositioner, som giver et fælles afsæt for kommunikationen om kommunen: 1) Vores unikke beliggenhed ved Storebælt, som både forbinder os med fantastiske kyst- og naturområder og med resten af landet mod vest og øst, 2) vores tilbud om det gode liv med grundlag i de oplevelser og fællesskaber, der findes i de tre købstæder, landsbyerne, landområderne og øerne, og 3) vores rige muligheder for uddannelse og karriere med fokus på Slagelse som uddannelsesmetropol. Det hele samles i begrebet forbindelse som det knudepunkt af muligheder, sammenhænge og forbundne fællesskaber, der karakteriserer Slagelse Kommune.

Kernefortællingen er for alle, men vi gør en særlig indsats for at synliggøre kommunens attraktivitet overfor fire grupper: studerende, yngre børnefamilier, job-tilflyttere og etablerede med voksne børn.

Almen boligstrategi
Den almene sektor skal bidrage til en bæredygtig og attraktiv kommune med boligområder i balance.

Bæredygtigheden kan understøttes ud fra 3 parametre: Det økonomiske, det sociale og det arkitektoniske/energimæssige: 

Det økonomiske med fokus på kloge omdannelser og forbedringer, nybyggeri der kan tiltrække flere målgrupper og tilflyttere og effektiv drift med henblik på at sikre tryghed i lejens udvikling. 

Det sociale med fokus på udvikling og fornyelse af det almene beboerdemokrati, udvikling af fællesskaber og fysiske fællesområder med høj kvalitet og fokus på udviklingsplanerne for Ringparken og Motalavej. 

Det arkitektoniske/energimæssige med fokus på at sikre kvaliteten i det bestående byggeri ved kloge renoveringer og forbedringer, omdannelse af boligområder med øje for fremtidens behov og beboere, kvalitet i nybyggeri som vigtigste parameter og fokus på energimæssig bæredygtighed.

De almene boligorganisationer kan, som vigtige samarbejdspartnere, i planperioden understøtte den attraktive kommune ved blandt andet at bidrage til at sikre, at der opføres ungdomsboliger, primært i Slagelse, boliger målrettet seniorer i alle dele af kommunen og boliger til målgrupper med særlige behov. 

Derudover skal der i planperioden være fokus på:

  • Fornyelse og omdannelse af Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør. Nye boliger, blandede ejerformer tilsat øget tilgængelighed, nye funktioner og ny infrastruktur skal have højeste prioritet i samarbejdet mellem almene boligorganisationer og Slagelse Kommune.
  • At der ved udvikling af nye større boligområder, eller ved omdannelse af eksisterende byområder, indtænkes blandede ejerformer og diversitet i målgrupper. Her kan almene boliger bidrage til områders udvikling og realisering samt sikre sammenhængskraft og diversitet i boligområders udvikling.

Strategi for boliger til ældre
Slagelse Kommunes strategi for boliger til ældre sætter retningen for arbejdet med at sikre fremtidens boliger til ældre. Det overordnede mål er, at der i Slagelse Kommune findes et mangfoldigt udbud af boliger til ældre, som imødekommer borgernes behov og efterspørgsel.

Strategien arbejder med følgende målsætninger:

Boliger til alle
Der bliver flere ældre de kommende år. Derfor skal det fremad-rettede behov for pleje- og ældreboliger dækkes. Samtidig skal det sikres, at pleje- og ældreboliger er demensvenlige.

Længst mulig i ønsket bolig
Borgere, der ønsker det, skal have mulighed for at bo i egen bolig og i eget lokalområde længst muligt – blandt andet ved at sikre nødvendige tilpasninger af boligen.

Blandet boligmasse og plads til forskellighed
Ældre borgere har forskellige boligønsker og behov. Derfor skal der være forskellige boligformer til ældre i Slagelse Kommune.

Tilgængelighed
Boliger til ældre skal have fokus på tilgængelighed og være lette at vedligeholde. Der skal være mødesteder, aktivitetsmuligheder i området og nem adgang til blandt andet kollektiv transport og indkøb.

Tidssvarende boliger
Boliger til ældre i Slagelse Kommune skal være tidssvarende og med nødvendig moderne teknologi, der kan understøtte borgeren i at være selvhjulpen længst muligt.

Handleplanen, der løber over en 4-årig periode, beskriver de handlinger, der kan sættes i værk for at indfri målsætningerne.

Strategi for boliger til ældre

Handleplan til Strategi for boliger til ældre