10.1 Havne

Kommunen skal i sin kommuneplan afgrænse havnearealer til erhvervsformål og gøre rede for havnefaciliteter og for den fremtidige anvendelse af arealudlæg til havneformål. Kommunen skal endvidere redegøre for de landsværts trafikale forbindelser gennem byområde til havnene.

Generelt
10.1.1 Nye havnefaciliteter og aktiviteter skal ske i forbindelse med eksisterende havne.

10.1.2 På havne kan kun opføres eller etableres byggeri, anlæg, kraner mv., som ud fra en samlet visuel og arkitektonisk betragtning kan indpasses i forhold til omgivelserne og deres rekreative anvendelse.

10.1.3 De rekreative interesser, der påvirkes af havneanlæg og de tilhørende vejanlæg, skal sikres i størst muligt omfang.

Skælskør Havn
10.1.4 Den eksisterende fiskerihavn fastholdes som erhvervshavn. Afgrænsningen af Skælskør Havn fremgår af kortbilag 10.1.

Korsør Havn
10.1.5 Korsør Havn skal bibeholdes som erhvervshavn. Afgrænsning af Korsør Havn fremgår af kortbilag 10.1.

Stigsnæs Havn
10.1.6 Stigsnæs Havn skal bibeholdes som erhvervs- eller dybvandshavn.

10.1.7 De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen for en erhvervs- eller dybvandshavn på Stigsnæs skal belyses gennem en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

I Slagelse Kommune er det primært Stigsnæs og Korsør Havn, der udnyttes erhvervsmæssigt.

Korsør Havn
Korsør Havn har i de senere år haft en positiv udvikling i havneaktivitet. Der er ikke planer om at udvide Korsør Havn men at sikre en udvikling af havnen inden for de nuværende rammer. Havneaktivitet udover den nuværende kapacitet henvises derfor til Stigsnæs. Korsør Havn vejbetjenes gennem Korsør By.

Inden for afgrænsningen af Korsør Havn vil der i planperioden arbejdes for, at en mindre del af havnearealet omkring Norvangen/Teilmanns Allé ændrer anvendelse til andre byformål.

Skælskør Havn
Skælskør Havn har ikke haft nævneværdig erhvervsmæssig aktivitet i de senere år. Havneaktiviteten har overvejende været af rekreativ karakter, og havnen forventes derfor at blive afviklet som erhvervshavn ganske snart. Nye tiltag kan udelukkende være af rekreativ karakter.

Stigsnæs Havn
Den nuværende havn på Stigsnæs anvendes i dag primært i forbindelse med ind- og udskibning af kul. Havnen forventes derudover at betjene det regionale erhvervsområde. Området er godt vejbetjent og påvirker ikke bysamfundet umiddelbart, da der i området er en meget veludviklet infrastruktur. Derudover er der planer for udvidelser af Stigsnæs Havn i forhold til udvikling af erhvervs- eller dybvandshavn.

Vil du vide mere

Retsinformation