10.5 Veje

I Slagelse Kommune består den overordnede vejstruktur af E20 Vestmotorvejen og Rute 22, der begge er statsveje. Derudover består vejstrukturen af kommunens rutenummererede trafikveje, der fungerer som regionale forbindelser internt mellem større byer i kommunen og til større byer uden for kommunen, indfaldsveje til kommunens større byer og ringvejene i Slagelse by. De overordnede veje skal sikre god fremkommelighed for biltrafikken og skabe væsentlig værdi for kommunens større bysamfund. Hele vejnettet skal samlet set understøtte Slagelse Kommune, som en attraktiv kommune at færdes i.

10.5.1 Kommunens overordnede vejnet fremgår af kortbilag 10.5.

10.5.2 Der reserveres et 200 m bredt anlægsområde for at sikre mulighed for etablering af omfartsvej nord om Slagelse. Se 7.3 Anlægsområder.

10.5.3 Der reserveres et 200 m bredt anlægsområde for at sikre mulighed for etablering af omfartsvej øst og nord om Skælskør Nor. Se 7.3 Anlægsområder.

10.5.4 Nyanlæg og regulering af veje i områder af landskabelig betydning skal respektere bevarelse af områdets karakter, dets rekreative anvendelse og beskyttelsesbehov.

10.5.5 Nye vejanlæg og større vejforlægninger skal planlægges, så kerneområder og korridorer ikke skæres over, og de nødvendige faunapassager etableres.

10.5.6 Nye vejanlæg og større vejforlægninger skal planlægges, så de nødvendige krydsninger af rekreative stier mv. sikres.

10.5.7 Ved nyanlæg, herunder ombygning og regulering af eksisterende veje, skal antallet af adgange søges reduceret mest muligt.

10.5.8 Fremtidige bolig- og erhvervsområder skal udformes, så der så vidt muligt undgås gennemkørende trafik og høj hastighed på boligveje, vigtige skoleveje, bymidter mv.

10.5.9 Fremtidige lokalplaner og byudviklingsplaner, med indflydelse på vejnettet, skal gennemgås med henblik på en optimal trafiksikkerhed i området.

10.5.10 På alle støre vejprojekter, såvel nyanlæg som ombygning, skal gennemføres en trafiksikkerhedsrevision for at sikre, at anlæggene lever op til den nyeste viden inden for trafiksikkerhed.

Mål

 • Trafikafviklingen i kommunens købstæder skal være velfungerende, så unødig forsinkelse og miljøbelastning undgås.
 • Udformning og indretning af vejene i kommunens købstæder skal tilføre kvalitet til byernes rum.
 • På trafikvejene - navnlig ringvejene og indfaldsvejene – skal afvikling af trafikken optimeres. 
 • I forhold til understøttelse af klimaindsatsen, vil der blive arbejdet med at understøtte El-ladeinfrastrukturen på offentlige færdselsarealer inden for gældende lovgivning.
 • Sammenhængende stisystemer til institutioner, skolerne og til centerområder. Der skal være en særlig opmærksomhed ved nyudstykninger (både bolig- og erhvervsområder).
 • Vedligeholdelsen af veje skal være driftsøkonomisk optimal, så både vejkapital sikres, og vejene er i forsvarlig stand.

Ringveje, Slagelse
Ndr. Ringgade
Indre ringvej som forbinder E20 (Afkørsel 38) med Kalundborgvej og betjener erhvervsområdet i den nordlige del af Slagelse.

Kalundborgvej – Vestre Ringgade – Sdr. Ringgade
Indre fordelingsring der i overvejende grad fungerer som indfaldsvej for trafik fra E20 (Afkørsel 39) og nordfra kommende trafik fra Rute 22.

Grønningen - Byskovvej
Indre fordelingsring som forbinder Sdr. Ringgade med Sorøvej. Vejbetjener Region Sjællands sygehus og Psykiatrien på Fælledvej.

Trafikveje
Trafikveje kan underopdeles i gennemfartsveje og fordelingsveje.

Gennemfartsveje
På gennemfartsveje afvikles den overordnede trafik, idet formålet her er fremkommelighed, og vejene ønskes indrettet til hurtig og sikker afvikling af gennemkørende trafik. Vejene er udpeget på baggrund af en række hensyn:

 • at der dannes et sammenhængende og overskueligt trafikvejnet
 • at der er et begrænset antal private adgange, butikker og andre trafikskabende funktioner
 • at der er etableret, eller der kan/skal arbejdes for, at der etableres særskilte færdselsarealer for lette trafikanter, herunder også krydsningspunkter

I hovedtræk er det indfaldsvejene ind til kommunens større byer, der er udpeget som gennemfartsveje.

På gennemfartsveje skal krydsende og svingende trafik ske i signalregulerede kryds, rundkørsler eller T-kryds afhængigt af hastighedsbegrænsningen og antal kørespor.

Fordelingsveje
Fordelingsveje er bindeled mellem gennemfartsveje og lokalveje og har til formål at give adgang til eksempelvis centrum i byområder. Med fordelingsvejene tilgodeses behovet for opsamling og fordeling af trafikken.

10.5.11 Trafikveje skal primært afvikle biltrafikken mellem bydele, erhvervsområder, boligområder og centre mm.

10.5.12 Fremkommeligheden for biltrafikken prioriteres højest på gennemfartsveje og på trafikveje til de større centre og større erhvervsområder.

10.5.13 Trafikveje kan virke som barrierer for gående og cyklister. Denne begrænsning ønskes gjort mindre ved at etablere krydsningsmuligheder f.eks. ved hjælp af deleheller i forbindelse med signalregulerende kryds eller ved stibroer eller tunneller.

10.5.14 På strækninger med mange krydsende, lette trafikanter ved f.eks. skoler og i butiksgader bør biltrafikkens hastighed dæmpes.

10.5.15 Nye adgange godkendes ud fra en overordnet hensyntagen til trafiksikkerhed og fremkommelighed på vejene.

Lokalveje
Lokalvejenes primære funktion er at give alle trafikanter til og fra de omkringliggende ejendomme adgang til vejnettet.

Lokalvejene kan have forskellige funktioner. De kan:

 • forbinde to trafikveje
 • forbinde en trafikvej og en lokalvej
 • forbinde andre lokalveje
 • være blinde veje

Lokalveje skal hovedsageligt betjene få, lokale og langsomt kørende biler, mens gennemkørende biltrafik henvises til trafikvejene. Lokalveje, som ender blindt, kan ikke trafiksaneres.

10.5.16 På lokalveje tilstræbes en lavere hastighed end på trafikvejene, og den gennemkørende trafik søges begrænset. Trafikken skal afvikles på de bløde trafikanters betingelser, og på nye lokalveje skal det tilstræbes, at hastigheden begrænses til 30 km/t.

Slagelse Kommune vil løbende forbedre fremkommeligheden, sikkerheden og trygheden på det kommunale vej- og stinet og vil arbejde for, at en større del af trafikken flyttes fra biler til kollektiv transport, cykler eller gang.

Når vejnettet udbygges, skal det understøtte ønsker om lokalisering af erhvervsliv og bosætning i de enkelte områder.

Slagelse Kommune arbejder for at udpege og sikre ruter for modulvogntog.

Ad 10.5.2
Anlægsområdet er udlagt for at have muligheden for, at en nordlig omfartsvej vil kunne understøtte, at trafik, som ikke har ærinde inden for byzonen, kan ledes nord om Slagelse by samtidig med, at tung erhvervstransport til erhvervsområdet i den nordlige del af Slagelse kan benytte en infrastruktur, som ikke også betjener større boligområder.

Ad 10.5.3
Anlægsområdet er udlagt for at have muligheden for at etablere en omfartsvej nord og øst om Skælskør. Omfartsvejen skal sikre, at Skælskør har en bedre og tilgængelig adgang til E20 Vestmotorvejen.

En udbygning af kommunens største sammenhængende erhvervsområde ved Stigsnæs vil endvidere kunne stille krav om, at infrastrukturen udbygges, så der sikres en smidig trafikafvikling til og fra Stigsnæs. 

I Skælskør ligger en række store virksomheder, som Bähnke, Harboe Bryggeri mm., som skal have fragtet deres varer med lastvogne, herunder modulvogntog.

Anlægsområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen i egenskab af, at Skælskør er beliggende ved vandet. På den baggrund er det ikke muligt at udlægge muligheden for en omfartsvej uden, at det er beliggende inden for kystnærhedszonen.

Vil du vide mere

Retsinformation