9.8 Større uforstyrrede landskaber

Større uforstyrrede landskaber er udpeget for at friholde eksisterende, store, sammenhængende områder i landskabet for store eller meget støjende anlæg, der påvirker det omgivende landskab.

9.8.1 Større uforstyrrede landskaber er udpeget og vist på kortbilag 9.8.

9.8.2 Større uforstyrrede landskaber er arealer, hvor der kun opleves en begrænset påvirkning fra tekniske anlæg og bebyggelser.

9.8.3 Større uforstyrrede landskaber skal så vidt muligt friholdes for store og/eller støjende anlæg samt meget støjende anlæg. Nødvendige anlæg kan placeres i større uforstyrrede landskaber, hvis det kan ske uden negativ påvirkning af de landskabelige interesser, og hvis de ikke med rimelighed kan henvises til en placering uden for større uforstyrrede landskaber.

9.8.4 Udtjente, større tekniske anlæg kan som udgangspunkt ikke genetableres inden for områderne.

9.8.5 Der kan ikke opføres vindmøller i større uforstyrrede landskaber.

Danmark er forholdsvis tæt befolket, og de tilhørende infrastrukturanlæg påvirker i høj grad landskabet mange steder. Kun få steder findes arealer, der stort set er uberørt af tekniske anlæg.

Skov- og Naturstyrelsen gennemførte i 1992 et pilotprojekt for udpegning af større uforstyrrede landskaber i de daværende amter. Undersøgelsen definerede større uforstyrrede landskaber som sammenhængende landområder over 100 km², der er upåvirket af store tekniske anlæg, som f.eks. stærkt trafikerede veje, store elforsyningsanlæg, vindmølleparker, lufthavne, kraftværker, større by- og sommerhusområder og andre forstyrrende elementer. Udpegningen har også en vis sammenhæng med større nationale naturområder. Definitionerne af 'større landskaber' og 'tekniske anlæg' beror på en række valg, der er foretaget i forbindelse med pilotprojektet. Valgene er baseret på besigtigelser og registreringer i forbindelse med projektet.

Pilotprojektet har således fungeret som grundlag for de daværende amters udpegninger af større uforstyrrede landskaber.

Områderne er udpeget i hele landet og omfatter især arealer, der i dag stort set ikke er påvirket af større tekniske anlæg som f.eks. højspændingsmaster, vindmøller, jernbaner, større vejanlæg, telemaster og bebyggelser. Nogle steder er udpegningen dog foretaget, fordi der på længere sigt ønskes en friholdelse af området for eksempel ved, at eksisterende el-ledninger nedgraves, og eksisterende vindmøller ikke genopstilles, når de er udtjente og tages ned.

Store tekniske anlæg er f.eks. store elforsyningsanlæg, store vindmølleparker, lufthavne og kraftværker.

Meget støjende anlæg er f.eks. motorsportsbane og veje med en forventet årsdøgnstrafik over 15.000 enheder.

I Slagelse Kommune findes kun ét område, der blandt andet omfatter skovene mellem Slagelse, Sorø og Tystrup Bavelse søerne. Udpegningen i Slagelse Kommune er en del af et større område, der rækker ind i Næstved og Sorø Kommuner. Dette større uforstyrrede landskab er kun i lille grad påvirket af tekniske anlæg og bebyggelser. Derimod er området afgrænset af Vestmotorvejen og Næstved Landevej på de to sider. Begge veje er stærkt trafikerede og har en indflydelse på de dele af landskabet, der ligger tæt på vejene.

Det er hensigten at friholde området for store nye tekniske anlæg og store og/eller meget støjende anlæg og aktiviteter, og at de eksisterende anlæg ikke genetableres, når de er udtjente. Udpegningen er således både udtryk for den nuværende situation og for, at kommunen på længere sigt ønsker et forholdsvis uberørt landskab inden for udpegningen.

Vil du vide mere

Retsinformation