1.2 Boliger

Slagelse Kommune ønsker at udvikle en bred vifte af attraktive boligområder, der har det til fælles, at de er rare at være i for dem, der bor der og for dem, der besøger. Der skal være plads til bevægelse og til fællesskabet, til køretøjet, om det er bil eller cykel, og til bygningen, der fortætter bymidten, og til huset med udsigt til det åbne land.

Der arbejdes ud fra følgende generelle retningslinjer:

Bolig
1.2.1 Nye boliger kan opføres i byområder, lokalplanlagte landsbyer og afgrænsede landsbyer som vist på kortbilag 1.2.

1.2.2 Nye boligområder skal være tilgængelige i forhold til skoler og dagsinstitutioner, arbejdspladser, butikker, fritidsaktiviteter og grønne og rekreative områder samt til de omgivende landskaber.

1.2.3 Nye lokalplaner for boliger skal sikre et attraktivt og varieret udbud af boliger. Der skal være fokus på at skabe variation i ejerformer, boligtyper og boligstørrelser. Bofællesskaber og andre fællesskabsorienterede boformer skal tilgodeses.

1.2.4 I nye boligområder skal adgangen til udendørs opholdsarealer prioriteres højt. Ved nye områder til åben-lav boliger skal 10 % af arealet som udgangspunkt udlægges som sammenhængende fælles rekreative friarealer. Ved nye områder til tæt-lav boligbyggeri skal mindst 15 % af områdets samlede grundareal udlægges til sammenhængende fælles rekreative friarealer. Ved nye områder til etageboliger skal 20 % af det samlede etageareal udlægges til sammenhængende fælles rekreative friarealer.

1.2.5 Udnyttelse af overfladevand skal indgå som et rekreativt element i nye, større boligområder.

Formålet med retningslinjerne for boliger er at præcisere, at boliger kun kan opføres der, hvor der er areal til det, og at lokalplanlægning skal sikre varierede og attraktive boliger. Derudover skal retningslinjerne definere nogle overordnede krav til bebyggelserne, herunder at der afsættes passende areal til opholdsarealer, og at der indtænkes løsninger for udnyttelse af overfladevand for at undgå unødig belastning af kloaksystemerne.

Attraktive boligområder tiltrækker borgere, som kan bidrage til liv og aktiviteter i deres lokalområde og med arbejdskraft til de lokale virksomheder. Slagelse Kommune arbejder for, at der opføres gode boliger til dem, som allerede bor i kommunen og til dem, vi gerne vil tiltrække. Slagelse Kommune arbejder for, at der skabes et solidt boligudbud for seniorer, for hvem f.eks. seniorbofællesskaber kan være en oplagt boligform, men også for studerende, der flytter til Slagelse for at studere og måske bosætter sig i kommunen efter endt uddannelse. Slagelse Kommune skal ligeledes tilbyde attraktive boligmuligheder for børnefamilier, hvad enten de ønsker at bosætte sig i én af kommunens tre købstæder eller i kommunens lokalbyer, landsbyer eller landområder.

Det kræver, at Slagelse Kommune tilbyder et attraktivt og varieret udbud af boliger. Der skal være fokus på at skabe større variation i ejerformer, boligtyper og boligstørrelser, så den studerende, børnefamilien og senioren får de boligrammer, der giver dem mulighed for at tage del i de mange muligheder Slagelse Kommune har at byde på.

Ad 1.2.4
Ved planlægningen af nye boligområder skal det sikres, at der udlægges fælles opholdsarealer af tilfredsstillende kvalitet og i tilstrækkeligt omfang. Ved nye områder til etageboliger og tæt-lav boliger er det særligt vigtigt, at der er gode fælles opholdsarealer, der indbyder til ophold og leg. Altaner indgår ikke som fælles friarealer. Tagterrasser indgår som udgangspunkt heller ikke i opgørelsen over fælles rekreative friarealer med mindre, at der er tale om mindre omdannelsesprojekter i købstædernes bymidter, hvor en anvendelse fra erhverv til boligformål på mindre grunde ikke muliggør andre løsninger end at inddrage taget til brug til fælles friareal.

Vil du vide mere

Retsinformation