10.6 Trafiksikkerhed og tryghed

Slagelse Kommune arbejder målrettet på at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Dette både i forhold til fysiske ændringer på den trafikale infrastruktur men også i forhold til formidling og holdningsbearbejdning i forhold til alle typer af trafikanter i kommunen.

I planperioden vil der blive udarbejdet to nye sektorplaner, der skal afløse de eksisterende planer for trafiksikkerhedsarbejdet og cykelstierne: Trafiksikkerhedsplan 2021 og en ny Cykelplan for Slagelse Kommune.

Planerne skal sikre større trafiksikkerhed og større tryghed for alle trafikkanttyper. Det være sig bilister, motorcyklister, cyklisterne og fodgængerne.

Det skal skabe bedre mulighed for, at flere skolebørn kan være selvtransporterende til og fra skole.

10.6.1 Anlægsprojekter, som foretager ændringer på den trafikale infrastruktur, bliver trafiksikkerhedsrevideret i forbindelse med projektering.

10.6.2 Der arbejdes strategisk på at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne ved at rette fokus på lokaliteter, som er udpeget. 

10.6.3 Tryghedsfremmende tiltag udpeges på baggrund af borgernes indberetninger til Trafiksikkerhedsplan 2016 - 2020 samt dem, der måtte komme i denne planperiode. Økonomisk vægtes tryghedsfremmende projekter ligeligt med trafiksikkerhedsprojekterne.

10.6.4 Der lægges vægt på et samarbejde med skolerne for at få flere børn til at være selvtransporterende. Der skal arbejdes målrettet med kampagner i dialog med skolerne.

Slagelse Kommune har med Trafiksikkerhedsplanen sat rammerne og prioriteringen i forhold til det trafiksikkerhedsfremmende arbejde.

Grundlaget for trafiksikkerhedsarbejdet i planen er politiregistrerede trafikuheld i en femårig periode op til planens vedtagelse, sygehusdata samt borgerindberettede problemsteder og ønsker til forbedret trafiksikkerhed.

Målsætningen fastsættes med beslutningen af Trafiksikkerhedsplan 2021.

Trafiksikkerhedsplanen har fokus på, hvor vejtekniske foranstaltninger kan gøre en forskel, men også i høj grad hvor ændret adfærd i trafikken kan flytte "bjerge" og gøre vejnettet i Slagelse mere trafiksikkert og trygt at færdes på. Trafiksikkerhed er et fælles ansvar.

Vil du vide mere

Retsinformation