4.3 Klimatilpasning i det åbne land

Klimaforandringerne betyder, at vi generelt kommer til at opleve mere ekstreme vejrforhold i fremtiden. Øget nedbør betyder flere skybrud og højere vandstand. Samtidig bliver det sandsynligvis mere almindeligt med længere tørkeperioder om sommeren.

Dette kan medføre omfattende skader på bygninger, infrastruktur samt tab af landbrugsafgrøder. Samtidig giver det ændrede klima nye udfordringer for vores natur og vandløb, som i højere grad udtørrer om sommeren og belastes af de højere afstrømninger om vinteren. Historisk har man fokuseret på, at regnvandet skulle afledes hurtigt og effektivt til hav eller vandløb.

Klimaforandringerne har imidlertid betydet, at vi må vende denne tilgang på hovedet. Vores vandløb, dræn og kloakker har ikke tilstrækkelig kapacitet til at håndtere de stigende nedbørsmængder. Derfor skal vi i højere grad have fokus på at håndtere vandet lokalt, oppe i systemet, fremfor at lede det hurtigt ned til lavere liggende arealer med oversvømmelser langs åer og vandløb til følge.

4.3.1 Oversvømmelsestruede områder samt naturlige strømningsveje fremgår af kortbilag 4.3.

4.3.2 Inden for de oversvømmelsestruede områder kan der kun planlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v., hvis der laves en overordnet plan, som dokumenterer, at regnvandet kan håndteres og ikke ændrer afstrømningen eller forringer muligheden for regnvandshåndtering på tilstødende arealer. Ny bebyggelse og anlæg skal sikres mod oversvømmelse og erosion.

4.3.3 I forbindelse med byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. skal de naturlige strømningsveje så vidt muligt fastholdes, genoprettes eller styrkes for at understøtte vandets naturlige vej mod vandløb og hav.

4.3.4 I forbindelse med planlægning og administrationen skal det sikres, at de oversvømmelsestruede områder samt de naturlige strømningsveje, i det omfang det er muligt, indgår i lokal håndtering af regnvand i form af mindre vådområder samt nedsivnings- og/eller forsinkelsesbassiner.

4.3.5 Anlæg til håndtering af regnvand skal etableres under hensyntagen til eksisterende naturområder. Anlæggene skal tilpasses det omkringliggende landskab samt bidrage til at skabe mere våd natur og rekreativ værdi.

4.3.6 I forbindelse med planlægning og administration skal det sikres, at afledning af overfladevand sker under hensyntagen til vandløbenes hydrauliske kapacitet og miljømæssige målsætning samt beskyttede naturområder.

Det åbne land omfatter som udgangspunkt områder, som er omfattet af landbrugsdrift samt sommerhusområderne. Mindre, samlede bebyggelser og bysamfund er som udgangspunkt også omfattet af det åbne land; men afhængig af bysamfundets karakter kan det være omfattet af retningslinjetema 4.2 Klimatilpasning i byerne.

Klimatilpasning i det åbne land vil primært sigte mod beskyttelse af bebyggede arealer, men kan også rette sig mod beskyttelsen af større arealer med høj landbrugsmæssig dyrkningsværdi. Oversvømmelsestruede områder i det åbne land ses af kortbilag 4.3.

De oversvømmelsestruede arealer i det åbne land har et stort sammenfald med lavbundsarealer, og hvor det er tilfældet, vil retningslinjerne under dette afsnit også gælde. Retningslinjerne under afsnit 4.3 retter sig alene mod risikoen for oversvømmelser og ikke mod eventuel fremtidig naturgenopretning, som det er tilfældet under retningslinjeafsnit 9.5 Lavbundsarealer.

Slagelse Kommune kan arbejde med naturpleje og naturgenopretning samt landskabelige og rekreative interesser i kommunen. Hvis et areal, der er meget belastet af oversvømmelse, i stedet kan indgå i et formål, som kan sikre kommunale interesser, kan kommunen, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, indgå i klimatilpasningsprojekter i det åbne land.

Tilsvarende kan SK Forsyning A/S indgå i klimatilpasningsprojekter, herunder også i det åbne land, hvis projektet samtidig tjener interesser, som forsyningen skal varetage. Det kan f.eks. være, at projektet sikrer en mere effektiv afledning af regnvand fra et bysamfund, eller at projektet sikrer en jævn afstrømning til vandløbet.

Øgede nedbørsmængder og øget befæstelse i oplandet kan medføre en højere afstrømning og øget erosion i vandløbene. Den øgede erosion kan give udfordringer ift. miljøtilstanden i vandløbene.

Ad 4.3.1
Udpegningen ”Oversvømmelsestruede områder” på kortbilag 4.3 viser arealer, som oversvømmes fra vandløb samt lavninger i terrænet, som kan oversvømmes ved en skybrudshændelse.

Til kortlægning af lavninger, som er i risiko for oversvømmelse, er der anvendt en nedbør på 110 mm svarende til en døgnnedbør med en gentagelsesperiode på 100 år og fremskrevet til år 2100 (ved klimascenariet RCP8.5). Vandstande under 10 cm er sorteret fra.

I forhold til oversvømmelser fra vandløb planlægges efter en 1000 års hændelse. De omfattede arealer er ikke væsentligt forskellige fra en 100 års hændelse, derfor er der prioriteret et højt sikringsniveau.

”Naturlige strømningsveje” på kortbilag 4.3 viser terrænmæssige vandveje med et opland på over 10 ha, som kan blive vandførende f.eks. i forbindelse med skybrud.

Ad 4.3.2
Retningslinjen retter sig mod ny bebyggelse i de oversvømmelsestruede områder i det åbne land. Retningslinjen skal sikre, at der ikke planlægges for ny bebyggelse og lignende inden for områder, der er i risiko for at blive oversvømmet, samt at arealerne i stedet anvendes til lokal håndtering af regnvand.  Ved ansøgning om ny bebyggelse inden for disse områder skal der redegøres for, hvordan bebyggelsen sikres mod oversvømmelsestruslen.

Ad. 4.3.3
Retningslinjen skal sikre, at vandets naturlige strømningsveje på terrænet respekteres og anvendes positivt i forbindelse med håndtering af skybrudshændelser. Strømningsvejene kan eksempelvis indgå i lokale regnvandsløsninger eller skybrudssikringer. Retningslinjen er ikke nødvendigvis til hinder for, at arealerne kan indgå i byggeri eller anlæg, men det skal sikres, at de naturlige strømningsveje ikke opfyldes eller blokeres.   

Ad. 4.3.4
Retningslinjens formål er at sikre, at regnvand fra ny bebyggelse så vidt muligt håndteres lokalt inden for de områder, hvor vandet naturligt vil samle sig i terrænet.

Ad. 4.3.5
Retningslinjen skal sikre mest mulig synergi i forhold til natur og biodiversitet i forbindelse med håndtering af regnvandet. Det skal sikres, at eksisterende beskyttet natur respekteres og om muligt understøttes. 

Ad. 4.3.6
Retningslinjen retter sig mod nye udledninger af overfladevand i det åbne land. Det skal sikres, at både valg af recipient og selve udledningen etableres under hensyntagen til miljøtilstanden og den hydrauliske kapacitet i recipienten.