2.2 Biogasanlæg

Aftalen om Grøn Vækst fra 2009 og Energiaftalen fra 2012, som er udgangspunktet for retningslinjerne om biogasanlæg, samt senest Energiaftalen fra 2018, sætter mål for udbygning af biogasproduktionen i Danmark.  Slagelse Kommune har et fungerende fælles biogasanlæg ved Dalmose. Kommuneplanen skal gennem retningslinjer foretage en positiv udpegning af egnede arealer til placering af fælles biogasanlæg.

2.2.1 Placering af fælles biogasanlæg skal fortrinsvis ske inden for udpegningen af områder til store husdyrbrug.

2.2.2 Fælles biogasanlæg skal så vidt muligt placeres i umiddelbar nærhed til store husdyrbrug og skal placeres med gode vej- og tilkørselsmuligheder.

2.2.3 Udvidelse eller nye udlæg af et fælles biogasanlæg skal ske under størst mulig hensyntagen til natur, landskab og kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener herunder visuelle, forureningsmæssige og støjmæssige gener.

2.2.4 Ved planlægning og placering af fælles biogasanlæg bør der tages hensyn til nærhed til eksisterende naturgasnet.

2.2.5 Der kan som udgangspunkt ikke placeres fælles biogasanlæg inden for natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og beskyttet landskab, større uforstyrrede landskaber, kulturmiljøer og fredede fortidsminder.

2.2.6 Hashøj Biogas ved Dalmose er et eksisterende fælles biogasanlæg. Biogasanlægget kan udvides, jf. de generelle retningslinjer. Placering fremgår af kortbilag 2.2.

Fælles biogasanlæg er anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter. Det er anlæg, der er ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Fælles biogasanlæg ligger således på egen grund, i forhold til de tilknyttede husdyrbrug. Det forudsættes, at ’større’ fælles biogasanlæg oftest vil være anlæg, der behandler mindst 200 tons husdyrgødning (gylle) og anden biomasse pr. dag.

Af Energiaftalen fra 2012 fremgår, at der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med biogas, og de økonomiske vilkår for biogasproduktionen skal gennem støtteordninger forbedres med henblik på at skabe fremdrift i udbygningen med biogas. Med Energiaftalen fra 2018 er der fortsat fokus på udbygning med biogas og andre grønne gasser til opgradering, transport og industrielle processer.

I forbindelse med aftalen om Grøn Vækst blev der opsat et mål om at udnytte op til 50 % af husdyrgødningen på landsplan til grøn energi i 2020 i form af biogas. Slagelse Kommune vil arbejde for at fremme anvendelse af grøn energi, herunder biogas.

Retningslinjer for fælles biogasanlæg er udarbejdet i henhold til Planlovens § 11a, stk. 1 nr. 5.

Som det overordnede plangrundlag, har Slagelse Kommune i denne planperiode fastholdt arealudpegningen til placering af fælles biogasanlæg svarende til det eksisterende fælles biogasanlæg ved Dalmose. Det fremgår af retningslinjerne for placering af fælles biogasanlæg, at nye fælles biogasanlæg fortrinsvis skal lokaliseres inden for udpegningen til store husdyrbrug.

Ved konkret henvendelse om placering af fælles biogasanlæg vil der blive foretaget en vurdering af lokale placeringsmuligheder, bl.a. på baggrund af landskabskaraktermetoden. For et konkret biogasanlæg vil der blive udarbejdet kommuneplantillæg, evt. miljøkonsekvensrapport (VVM redegørelse) og miljøvurdering samt lokalplan. På baggrund af en skriftlig anmeldelse efter miljøvurderingsloven af et konkret projekt for et fælles biogasanlæg vil der blive truffet afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for anlægget.

Ad 2.2.2
Fælles biogasanlæg, hvis biogasproduktion primært baseres på organisk materiale fra husdyrproduktion i form af husdyrgødning, har i sagens natur en interesse i at placere sig tæt på ressourcen. Biogasanlægget skal modtage husdyrgødningen fra landbruget. Efter afgasning bliver restproduktet leveret tilbage til landbruget til udbringning på marker. Rent omkostningsmæssigt er det derfor en god ide at placere fælles biogasanlæg tæt på husdyrbrugene – jo kortere transport jo lavere omkostninger. Transporten til og fra biogasanlægget vil medføre en del trafik. Derfor er det væsentligt, at anlægget sikres gode tilkørselsforhold. Nærhed til overordnede veje er således et vigtigt hensyn, der skal varetages i forbindelse med planlægningen for og placeringen af fælles biogasanlæg.

Ad 2.2.3
Den konkrete planlægning for og placering af fælles biogasanlæg skal ske på en sådan måde, at der tages størst muligt hensyn til natur-, landskabelige og kulturhistoriske interesser. Indpasningen bør ske på baggrund af visualiseringer, der derved sikrer, at anlægget nedtones og ikke virker visuelt dominerende i landskabet. I forhold til støj- og lugtgener bør der sikres en afstand på 500 meter til eksisterende og planlagt støj- og lugtfølsom anvendelse.

Baseret på kortdata fra Det Centrale Husdyrbrugsregister for udviklingen i dyreenheder i perioden 2000 - 2018 fremgår det, at det eksisterende fælles biogasanlæg ved Dalmose har en central placering i forhold til størstedelen af den husdyrgødning, der produceres fra husdyrhold i Slagelse Kommune. Omtrent 2/3 dele af Slagelse Kommunes husdyrbrug ligger inden for en radius af ca. 10 km fra biogasanlægget ved Dalmose. Ved en effektiv udnyttelse af gyllen til biogasproduktion kan det være rentabelt at transportere gylle op til 25 km til et fælles biogasanlæg. Kalundborg Kommune har i Kommuneplan 2017 udpeget to potentielle områder til lokalisering af større fælles biogasanlæg. Det sydligste anlægsområde er lokaliseret ved Gørlev. Det er vurderingen, at Hashøj Biogas, sammen med et potentielt biogasanlæg ved Gørlev i Kalundborg Kommune, vil dække behovet for afsætning af husdyrgødning fra husdyrhold i Slagelse Kommune til biogasproduktion. Slagelse Kommune udpeger derfor ikke yderligere anlægsområder til lokalisering af større fælles biogasanlæg.

Vil du vide mere

Retsinformation

Grøn Vækst
2009

Energiaftalen
2012

Energiaftalen 
2018