Forslag til Kommuneplan 2021 vedtaget af Slagelse Byråd

Slagelse Byråd vedtog den 31. maj 2021 at sende Forslag til kommuneplan 2021 – 2032 i 10 ugers offentlig høring.

Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling de næste 12 år.

Kommuneplanen består af tre dele:

 • Hovedstruktur (hvad vil vi?)
 • Retningslinjer (hvordan gør vi?)
 • Rammer (hvor gør vi hvad?)

Det vil sige, at Byrådet i kommuneplanen tager stilling til, hvor og hvordan der eksempelvis kan planlægges for nye bolig- og erhvervsområder, hvor der kan placeres solenergianlæg, hvor der kan rejses skov, og hvordan der kan arbejdes for mere natur, flere stier og tiltag, der beskytter miljøet.

Som optakt til Kommuneplan 2021 vedtog Byrådet Slagelse Kommunes Udviklingsstrategi (planstrategi) den 22. juni 2020.

Udviklingsstrategien stiller skarpt på tre overordnede emner, der skal skabe retning i kommunens prioritering af indsatser og tiltag. De tre emner er uddannelse, erhverv og boliger. Inden for hvert emne er der udpeget en række indsatsområder, som kommuneplanen forholder sig til.

Med afsæt i udviklingsstrategien har kommunen revideret kommuneplanen, hvilket blandt andet har medført, at:

 • Bakkevejskvarteret er udpeget som fremtidig ny og visionær bydel i Slagelse øst
 • Der sættes fokus på byomdannelse af området ved Kalundborgvej i Slagelse
 • Der er udpeget et større område til nye parcelhuse i Korsør øst
 • Der udlægges et større erhvervsområde vest for Omfartsvejen og syd for Vestmotorvejen for at understøtte erhvervsudviklingen i Slagelse sydvest
 • Der er udarbejdet nye masterplaner for kommunens tre købstæder
 • Der er lavet en positiv udpegning for hvor, der kan planlægges for solenergianlæg i kommunen
 • Hele afsnittet om stiplanlægning er revideret
 • Der er tilføjet et nyt emne under ”Fritid”, der vedrører idræts- og fritidsfaciliteter
 • Der er lavet nye kulturmiljøbeskrivelser
 • Grønt Danmarkskort er blevet revideret
 • Der er udlagt mere areal til skovrejsning
 • Afgrænsningen af naturparken er blevet ændret, og at formålet med naturparken er blevet præciseret

For at give et hurtigt overblik over nogen af de større emner, der er blevet revideret, har kommunen udarbejdet 2 pixi-udgaver af kommuneplanen. Begge udgaver kan downloades i enten et opslagsformat (dobbeltsidet) eller i en printervenlig udgave (enkeltsider). Den ene pixi hedder ”Kort fortalt” og omhandler boligudvikling, erhvervsudvikling, attraktive bymidter, landsbyer, naturpark og stier og kan ses her:

Den anden pixi hedder ”Nye og ændrede rammer” og giver et overblik over, hvor der er tilføjet nye rammer til udvikling, og hvor der er sket ændringer. De to udgaver af denne pixi kan ses her:

Mulighed for indflydelse
Forslag til kommuneplan 2021 – 2032 fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 4. juni 2021 til den 13. august 2021.

Indsigelser, kommentarer og bemærkninger til planforslaget skal fremsendes til

eller til Plan, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse senest den 13. august 2021.

Slagelse Kommune indsamler navn og adresse i forbindelse med de modtagne høringssvar. Høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til den politiske behandling af sagen. 

Orientering om Forslag til kommuneplan 2021 - 2032
Slagelse Kommune inviterer til tre offentlige borgermøder, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til og kommentere kommuneplanforslaget. Borgermøderne afholdes fysisk:

For sikre, at gældende retningslinjer i relation til Covid-19 overholdes, er det vigtigt, at du tilmelder dig og sørger for at have et gældende coronapas til fremvisning ved ankomst.

Miljøvurdering
Alle kommunale planer og programmer skal, iht. Miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som udgangspunkt miljøvurderes. Miljøvurderingen fremlægges i offentlig høring sammen med Forslag til kommuneplan 2021 – 2032. Miljøvurderingen er gennemført på et overordnet niveau, idet kommuneplanen er en overordnet plan. Miljøvurderingen fokuserer på væsentlige ændringer ved revisionen af kommuneplanen, som i miljøvurderingen er afgrænset til kommuneplanens overordnede fokusområder; uddannelse, erhverv og boliger, retningslinjer for store solenergianlæg og nye eller væsentligt ændrede arealudlæg.

I forhold til kommuneplanens overordnede fokusområder; uddannelse, erhverv og boliger, konkluderer miljøvurderingen samlet set, at planlægningen vil få en neutral til positiv indvirkning på miljøet.

Den gennemførte miljøvurdering af kommuneplanens nye retningslinjer for store solenergianlæg konkluderer samlet set, at planlægningen vil få en neutral indvirkning på miljøet.

I forhold til nye arealudlæg og væsentligt ændrede anvendelser (boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, erhvervsformål, rekreative formål og ferie- og fritidsanlæg) i hhv. Slagelse og Korsør samt ved Bildsø Camping ved Drøsselbjergvej, konkluderer miljøvurderingen samlet set, at planlægningen vil få en neutral indvirkning på miljøet.

Vil du vide mere